CERT

  1. – vanligt namn på larmcentraler för datavirus och andra skadeprogram som hotar it‑system. – Det finns många CERT, men den ursprungliga är amerikanska CertCC. I Sverige finns CERT-SE. – För­­kort­ningen CERT stod först för Computer emergency readi­ness team, men numera är det en pseudoförkortning. – Se också US‑CERT (sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency, CISA) och se CERT FOE;
  2. cert – kort för certificate.

[cert] [identifiering] [it-säkerhet] [kryptering] [pseudoförkortningar] [ändrad 8 augusti 2019]

röstprofil

upp­mätta röst­egen­skaper som gör det möjligt att identi­fi­era en persons röst med datorprogram för röstigenkänning. – På engelska: voice profile. – Ett röstavtryck är en inspelning av en röst, eventuellt användbar för identifiering genom att det jämförs med en röstprofil.

[biometri] [språkteknik] [ändrad 22 augusti 2019]

kroppsavläsning

annat ord för biometri, alltså användning av mätbara kroppsliga egen­skaper för att fastställa en persons identitet.

[biometri] [ändrad 10 april 2017]

Marid

MTA authorization records in DNS – en nerlagd arbetsgrupp som inom internets tekniska ledningsgrupp IETF ut­arbe­tade förslag om att motarbeta spam genom att göra det svårare att förfalska avsändaradresser i e‑post. Gruppen lades ned i september 2004 på grund av oenighet. Oenigheten gällde främst Microsofts förslag Sender ID. – Arbetsgruppens webbsidor finns kvar på IETF:s webbsidor.

[e-post] [förkortningar på M] [identifiering] [nerlagt] [spam] [ändrad 28 december 2019]

röstigenkänning

(voice recognition eller speaker recognition) – knytande av en röst till en bestämd person med användning av dator­­program. – Röst­igen­känning är alltså en typ av kropps­avläsning eller bio­metri. En systematisk beskrivning av en persons röst kallas för röst­­profil. En in­­spel­ning av en röst som ska identifieras kallas för ett röst­­­av­tryck. – Skilj mellan röst­­igen­­känning (att fast­ställa vem som rösten till­hör) och tal­­igen­­­känning (att fast­­­ställa vad som rösten säger).

[biometri] [språkteknik] [ändrad 23 januari 2018]

ordlisteattack

(dictionary attack) – i it-säkerhet: försök att logga in på ett nät genom att testa en lång lista med sannolika lösen­­ord. Sådana listor (word­lists) brukar innehålla vanliga ord, för- och efter­­namn samt annat som brukar användas som lösen­ord. Skydd mot ordliste­attacker är:

  • – välj långa lösenord. Angrip­arna måste ju sätta en övre gräns för hur långa ord de testar, så ju längre lösenord du väljer, desto lägre risk för att angriparen prövar med ett som är tillräckligt långt;
  • – sätt samman lösenordet av flera ord utan inbördes sammanhang (se diceware);
  • – blanda stora och små bok­stäver i lösenordet (lösen­ord är skift­käns­liga);
  • – stoppa in siffror och skiljetecken och byt ut bokstäver mot lämpliga siffror. Exempel: r3nHjord%svaGdr1cka&B0rne0.

– Om an­grip­aren i stället prövar alla tänk­­bara tecken­­kombina­tioner är det en ut­tömm­ande attack (brute force attack). De flesta webb­­sidor tillåter bara ett fåtal miss­­lyckade för­sök till in­logg­ning, sedan blockeras kontot till­fäll­igt eller perma­nent.

[attacker] [lösenord] [ändrad 13 januari 2018]

Windows Cardspace

Microsofts avvecklade system för identitets­hantering på internet. – Det presenterades 2006 under namnet Info­card, och lades ner 2011. Till skillnad från Micro­softs system Pass­port, som mest an­vändes för att för­enkla inloggning på Micro­softs egna tjänster, var Info­card tänkt att fungera med andra före­tag som ut­färdar identitets­handlingar i olika former. Enkelt uttryckt var tanken att varje an­vändare skulle logga in på en webb­sida med bilder av kort som representerade olika tjänster med krav på in­loggning. När hon klickade på ett av korten skulle hon automatiskt logga in på den tjänsten. – Ett alternativt pro­jekt är IBM:s och Novells† Higgins.

[it-säkerhet] [nerlagt] [windows] [ändrad 11 februari 2018]

captcha

ett inloggningstest som skiljer människor från automatiska program – se robotfilter och Recaptcha. – Ordet: Engelska captcha påstås ibland vara en för­kort­ning för ”completely automated public Turing test to tell computers and humans apart”, men det är uppenbar­ligen en bakro­nym. Captcha är en ljudenlig stavning av capture, men det an­spelar också på gotcha (för ”got you” – ”där fick jag dig”). Ordet captcha lanserades 2003 av Luis von Ahn med flera i denna artikel: länk. Där förekommer, förutom benämningen captcha, uttrycket ”automated Turing test” flera gånger, men inte resten av den påstådda uttydningen.

[inloggning] [ändrad 19 augusti 2019]