Portable network graphics

ett filformat för bilder och grafik på webben, känt som PNG, vilket också är filnamnsändelsen (.png). Uttalas ”ping”. – PNG möjliggör kraftfull komprimering av bilder. De delas upp i ”chunks” (tuggor) – bildelement som delas in i ett antal på förhand givna typer. PNG får användas fritt, och det är avsett som ersättning för filformatet GIF och i vissa fall även för TIFF. – Läs mer på PNG:s webbplats.

[bildbehandling] [filformat] [ändrad 11 december 2019]

moiré

moiréeffekt (moiré effect) – uttalas ”moaré” på svenska – mönster av kurvor, cirklar, rutor och ränder av det slag som ofta uppstår när ett nät läggs ovanpå ett annat nät. I datorgrafik uppstår oönskade moiréeffekter lätt när man gör digitala avbildningar av fotografier som redan är punktuppbyggda (rastrerade), till exempel bilder ur tidningar. Effekten beror på små skillnader i punkttäthet och på vinkeln mellan punktmönstren. Man kan få bort moiréeffekten genom att välja en lämplig punkttäthet och genom att vrida på punktmönstret. (Moiréeffekt skapas också avsiktligt på vissa typer av siden, så kallat vattrat siden.)

[grafik] [ändrad 20 januari 2020]

lagg

eftersläpning, fördröjning – om datorspel och annan datoranvändning: lång svarstid. Det kan leda till att bilderna på bildskärmen förändras på ett hackigt eller ryckigt sätt, oftast på grund av långsam datakommunikation eller att processorn är upptagen med annat. Kommer av engelska lag (eftersläpning) som i jetlag. – Lagga – släpa efter, vara för långsam, vara ryckig eller hackig. – Jämför med latens och jitter.

[grafik] [spel] [ändrad 6 december 2018]

integrated graphics

inbyggd grafik, inbyggt grafikkort. Alternativet är discrete graphicsutbytbar grafik, utbytbart grafikkort. I äldre texter kan integrated graphics betyda inbyggd bildskärm.

[grafik] [ändrad 5 september 2019]

infograf

(infographic) – sammanställning av text, bild och diagram, avsett att presentera en företeelse på ett snabbt och koncentrerat sätt.

[ljud och bild] [pedagogik] [ändrad 20 januari 2016]