webbläsare

(web browser eller bara browser) –– program som hämtar webb­sidor från webb­servrar och visar upp dem i grafisk form för an­vändaren. –– I en webb­läsare ingår program som efter­frågar och tar emot webb­sidor från de webb­servrar där de publi­ce­ras, program som återger (renderar) webb­sidan på bild­skärmen samt hjälp­medel som bokmärken/favoriter, historie­fil och cookie­hantering. –– Se också webb­läsar­motor. –– Den första spridda webb­läsaren med grafiskt an­vändar­gräns­snitt var Mosaic från 1993. (Men se också Erwise.) Före Mosaic fanns en webb­läsare med enbart text, ut­veck­lad av Tim Berners-Lee och Robert Cailliau. –– I mitten av 1990-talet var Netscape Navigator ledande, men den trängdes undan av Microsofts Internet Explorer, som fortfarande är mest spridd, men som Microsoft 2015 er­satte med Edge. På 2000-talet har den ledande kon­kur­renten till Inter­net Ex­plorer blivit Firefox, skriven i öppen källkod. Apple har Safari, och en annan känd webb­läsare är norska Opera. 2008 kom Googles Chrome. –– En enkel, text­baserad webb­läsare är Lynx. –– Den engelska be­näm­ningen browser är, om man tolkar den bok­stav­ligen, miss­visande, efter­som man inte använder webb­läsare för att ”ögna igenom” (browse) webben, utan för att hämta och visa valda webb­sidor. Benämningen är övertagen från en äldre betydelse av browser inom it. –– Se också rich internet application. –– Den mer över­gri­pande termen webb­klient omfattar både vanliga webb­läsare och speci­ella pro­gram för hantering av speciella typer av information.

[webbläsare] [ändrad 5 juni 2017]