Internet engineering steering group

(IESG) – det organ som fast­ställer tekniska standarder och specifikationer för inter­net. – IESG kan enklast be­skrivas som IETF:s styrelse. IESG består av cheferna för de olika arbets­områdena inom IETF samt IETF:s ordförande. – IESG:s upp­gift är att be­reda för­slag till standarder och specifi­ka­tioner från IETF:s olika arbets­områden och att slutligen fast­ställa dem. Endast IAB kan ändra IESG:s beslut. – Se IETF:s webbsidor.

[internets ledande organ] [ändrad 23 januari 2018]

Internet engineering taskforce

IETF – internets tekniska lednings­grupp. – IETF an­svarar för den tekniska ut­vecklingen och underhållet av inter­net. IETF är formellt ingen självständig organisation, utan en del av Internet Societys (ISOC:s) verksam­het. De ex­perter som arbetar i IETF arbetar i princip på ideell basis, vilket i prak­tik­en brukar innebära att deras arbets­givare låter dem göra det på arbets­tid. Organisationen IAB har över­syn över IETF:s verk­sam­het. IESG fungerar som IETF:s lednings­grupp. I praktiken är det stor över­lappning mellan de olika organisationerna som be­stämmer över inter­net. – Se ietf.org.

[internets ledande organ] [ändrad 3 april 2017]

Governmental advisory committee

(GAC) – ett rådgivande organ knutet till ICANN (ett av internets topporgan). – GAC be­står av representanter för nästan två hundra länder. GAC är rådgivande, och fastställer rikt­linjer för ICANN, men kan inte direkt styra ICANN:s verksamhet. – GAC fick större betydelse för ICANN efter september 2009, då USA:s regering släppte en del av kontrollen över ICANN. Förändringen har kritiserats eftersom den kan ge odemokratiska länder större möjlighet att införa censur på internet. – Se gac.icann.org.

[internets ledande organ] [ändrad 2 februari 2021]

ICANN

Internet corporation for assigned names and numbers – den organisation som an­svarar för inter­nets adressystem, DNS. Det inne­bär att ICANN ansvarar för toppdomänerna på internet, alltså .com, .net, .org, .edu med flera samt för landsdomäner som .se och .nu. – Det är ICANN som bestämmer om nya toppdomäner får inrättas. Det är också ICANN som fastställer standarder för tilldelning av IP‑adresser och vilka protokoll som ska användas på internet. – ICANN är registrerat som ideell förening (non‑profit organization) i USA, och grundades 1998 av USA:s regering. Syftet var att successivt frigöra internet från stat­lig kon­troll och göra det internationellt. Fram till 2009 behöll USA genom sitt handelsdeparte­ment en viss kon­troll av ICANN genom rätt att granska verksamheten. 2009 övergick det externa inflytandet till ett organ, Governmental advisory committee (GAC) som består av represen­tanter för hundra länder. USA har rätt att tillsätta en ledamot i alla GAC:s utskott. – Före 1998 förvaltade företaget Network Solutions toppdomänerna. – Bakom ICANN står nära anknutna organisationer som IETF och W3C samt före­­tag, universitet och ideella organisa­tioner. – Se icann.org (brukar fungera, trots överstrykning).

[förkortningar på I] [internets ledande organ] [ändrad 8 februari 2020]

marid

en nerlagd arbetsgrupp som skulle ta fram förslag om hur man skulle göra det svårt att förfalska avsändaradresser i e‑post och på så vis motarbeta spam. – marid ingick i internets tekniska ledningsgrupp IETF och grundades 2004. I september samma år lades marid ner på grund av oenighet. Oenigheten gällde främst Microsofts förslag Sender ID. – Dokumentation om marid finns kvar på IETF:s webbsidor. (Namnet marid skrevs med litet m. Det stod för MTA authorization records in DNS.)

[e-post] [falsk avsändare] [förkortningar på M] [nerlagt] [spam] [ändrad 12 mars 2023]