Internet architecture board

IAB, från början Inter­net activities board – ett tekniskt rådgivande organ inom Internet Society, grundat 1983. – IAB har tretton med­lemmar, utsedda av Internet engineering task force, IETF. IETF:s ord­för­ande ingår alltid. Å andra sidan är det IAB som tillsätter IETF:s ord­förande efter för­slag från IETF:s valberedning. Syftet med IAB:s verk­sam­het är inte att fast­ställa detaljerade tekniska specifikationer, utan snarare att se till att den tekniska utvecklingen av inter­net har mål och mening. – Se iab.org.

[internets ledande organ] [ändrad 3 april 2017]