spam

  1. – obeställd e-postreklam i massutskick; skräp­post; störande med­­de­lan­den i stor mängd. – Spam är ofta reklam för por­no­­grafi, under­­medel och snabba sätt att bli rik. Med­­de­lan­dena har ofta av­­sän­dare som är svåra eller omöjliga att spåra. Det är vanligt med falska av­­sändar­­adresser. Ibland står mot­­taga­rens adress som av­­sändare. Men även eta­ble­rade före­tag skickar ut spam ibland. Alla obe­­ställda mass­­ut­skick räknas som spam, även om inne­­hållet är seriöst och av­­sända­ren är känd. – Andra be­­näm­­ningar på spam är bulk mail, bulk email, junk mail, junk email (ofta bara junk) eller unsolicited commercial email, för­kortat uce. – Spam räknas som miss­­­bruk (abuse) av inter­net. – Läs också om spam­bot och spam­­filter. – Se också: bild­­spam, bologna, cramming, fram, kom­men­tar­­spam, murk, pink, social spam, spim, sping, spit, splog, squammer och nigeria­­brev samt ja‑krav och nej‑krav. – Motsatsen till spam, alltså ”legitim e‑post,” kallas ibland på engelska för ham (skinka). Irri­­te­­rande men väl­ment e‑post från folk man känner kallas ibland för bacn (för bacon) eller barf­mail, på svenska kräk­post. – En ord­lista med engelska spam­­termer finns här: länk;
  2. – massor med mejl från samma av­­sändare till samma mot­­tagare kallas också för spam;
  3. – från början syftade ordet spam på ofoget att pub­li­cera samma in­lägg i många dis­kus­sions­­forum (news­­­groups) på inter­net. Alter­na­tivt att fylla ett dis­­kus­­sions­­forum med re­pe­ti­tiva eller irre­levanta inlägg;
  4. – försök att manipulera en sök­motors rank­ning av en webb­sida kallas också för spam, till exempel spam­dexing och kom­men­tar­spam. – Se också splogging.
Scen ur Monty Python-sketchen om vikingar och spam. Grahan Chapman, utklädd till kvinna, säger I dont like spam till en viking.
Sketchen som gjorde spam odödligt.

– Ordet: Hur spam fick sitt namn vet ingen säkert. Men SPAM (länk) är sedan 1937 varu­märke för en gris­­­kötts­­konserv från det ameri­­kanska före­­taget Hormel Foods (länk). I en Monty Python­sketch från 1970 med vikingar på en lunch­serve­ring upp­­repade Terry Jones, ut­klädd till ser­vi­­tris, och vi­kingarna ordet spam så ofta att det dränkte huvud­per­sonernas sam­tal. (Texten finns här, länk, eller se sketchen på Youtube.) En vanlig teori är att den som började kalla stö­rande med­­de­lan­den för spam tänkte på den sketchen. – Enligt en källa (länk) började det 1985 när en del­­tagare i ett roll­­spel på nätet skrev ”spam spam spam spam…” tills hen blev av­­stängd. – Hormel Foods har, enligt ett bort­­taget med­­de­lande på före­­tagets webb­plats (men det finns på Inter­net Archive, klicka här), accep­­terat att skräp­­post kallas för spam, men vill att namnet på deras konserv däremot ska skrivas SPAM.

[it-historia] [spam]

Dagens ord: 2013-12-25