Internet engineering taskforce

IETF – internets tekniska lednings­grupp. – IETF an­svarar för den tekniska ut­vecklingen och underhållet av inter­net. IETF är formellt ingen självständig organisation, utan en del av Internet Societys (ISOC:s) verksam­het. De ex­perter som arbetar i IETF arbetar i princip på ideell basis, vilket i prak­tik­en brukar innebära att deras arbets­givare låter dem göra det på arbets­tid. Organisationen IAB har över­syn över IETF:s verk­sam­het. IESG fungerar som IETF:s lednings­grupp. I praktiken är det stor över­lappning mellan de olika organisationerna som be­stämmer över inter­net. – Se ietf.org.

[internets ledande organ] [ändrad 3 april 2017]