Internet Society

ISOC – internets samordningsorgan. Den organisation som stöder och driver på utvecklingen av internet, och som samordnar arbetet i andra ledande internetorganisationer. – Internet Society bildades i december 1992 under den tid då amerikanska staten började avveckla sin fi­nans­i­ering av internet. Syftet var att säkerställa internets finansiering och utveckling oberoende av amerikanska staten. – Internet Society är nära knutet till organisationer som IETF, IESG, Icann och IAB. I praktiken är det stor överlappning mellan dessa organisationer. Formellt är det Inter­net Societys styrelse som tillsätter IAB:s styrelse på förslag från IETF. – Se internetsociety.org.

[internets ledande organ] [ändrad 27 juni 2017]

Internet architecture board

IAB, från början Inter­net activities board – tekniskt råd­givande organ inom Internet Society, grundat 1983. – IAB har tretton med­lemmar, utsedda av Internet engineering task force, IETF. IETF:s ord­för­ande ingår alltid. Å andra sidan är det IAB som tillsätter IETF:s ord­förande efter för­slag från IETF:s val­beredning. Syftet med IAB:s verk­sam­het är inte att fast­ställa detaljerade tekniska specifikationer, utan snarare att se till att den tekniska ut­vecklingen av inter­net har mål och mening. – Se iab.org.

[internets ledande organ] [ändrad 3 april 2017]

Internet engineering steering group

(IESG) – det organ som fast­ställer tekniska standarder och specifikationer för inter­net. – IESG kan enklast be­skrivas som IETF:s styrelse. IESG består av cheferna för de olika arbets­områdena inom IETF samt IETF:s ordförande. – IESG:s upp­gift är att be­reda för­slag till standarder och specifi­ka­tioner från IETF:s olika arbets­områden och att slutligen fast­ställa dem. Endast IAB kan ändra IESG:s beslut. – Se IETF:s webbsidor.

[internets ledande organ] [ändrad 23 januari 2018]