ICANN

Internet corporation for assigned names and numbers – den orga­nisa­tion som an­svarar för inter­nets adressystem, DNS. Det inne­bär att ICANN ansvarar för toppdomänerna på inter­net, alltså com, net, org, edu med flera samt för landsdomäner som se och no. – Det är ICANN som be­­stämmer om nya toppdomäner får in­­rättas. Det är också ICANN som fast­­ställer standarder för till­­delning av IP‑adresser och vilka protokoll som ska användas på internet. – ICANN är registrerat som ideell för­ening (non-profit organization) i USA, och grundades 1998 av USA:s regering. Syftet var att succes­sivt frigöra inter­­net från stat­lig kon­troll och göra det inter­­nation­ellt. Fram till 2009 behöll USA genom sitt handelsdeparte­ment en viss kon­troll av ICANN genom rätt att granska verk­­samheten. 2009 över­­gick det externa inflytandet till ett organ, Governmental advisory committee (GAC) som består av repre­sen­tanter för hundra länder. USA har rätt att till­­sätta en ledamot i alla GAC:s ut­skott. – Före 1998 förvaltade före­taget Net­work Solutions toppdomänerna. – Bakom ICANN står nära an­­knutna organisationer som IETF och W3C samt före­­tag, universitet och ideella organisa­tioner. – Se icann.org (brukar fungera, trots överstrykning).

[förkortningar I] [internets ledande organ] [ändrad 20 september 2019]