datamagasinering

(data vaulting) – lagring av backupkopior på en plats som är fysiskt och logiskt skild från resten av it‑systemet och produktionsmiljön. – Syftet är att kopiorna ska vara skyddade mot brand och andra skador på organisationens lokaler samt vara oåtkomliga för hackare. Det ska inte gå att komma åt informationen genom internet eller något annat nätverk. – Om kopiorna finns på magnetband talar man om bandmagasinering (tape vaulting).

[backup] [13 april 2022]

georedundans

(geo redundancy) – lagring av samma data på två eller flera geografiskt åtskilda platser. Det är ett skydd mot allvarliga driftsstörningar som orsakas av brand eller andra svåra skador, och görs för att organisationen ska kunna fortsätta att använda it‑systemet. Alltså ett slags backup. – Se också redundans.

[backup] [9 september 2020]

återläsning

inläsning av förlorade eller skadade data från backupserver till de datorer, servrar eller annan utrustning där de fanns före förlusten eller skadan. – Även: inläsning av översända data som har repeterats därför att mottagaren inte har kunnat avläsa dem korrekt. – På engelska: readback eller restoring.

[backup] [it-säkerhet] [10 december 2018]

Time Machine

Apples program för automatisk backup av Macintosh. – Time Machine gör regelbunden inkrementell backup på anslutna externa hårddiskar. Om utrymmet på hårddisken tar slut raderas de äldsta backuperna automatiskt för att skapa utrymme för nyare backuper. Time Machine är installerat på alla Macar sedan 2007. – Apples nerlagda trådlösa router Airport Time Capsule† hade inbyggd hårddisk och kunde ta automatiskt trådlös backup på anslutna Macar. – Se Apples webbsidor.

[backup] [ändrad 10 december 2018]

spegel

(mirror) – i datorteknik: en exakt kopia. Att spegla (på engelska: to mirror) en resurs är att skapa en exakt kopia av en server, en hårddisk eller annan resurs och se till att den ständigt är aktuell. Spegling används för att minska belastningen på en resurs – två eller flera identiska exemplar delar på belastningen – eller för att man ska ha en ständigt uppdaterad säkerhetskopia. – Se också spegling och spegelsajt.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 22 januari 2019]