brick level

uppdelad i konton, bit-för-bit – om backup och liknande, främst e‑post: backup utförd så att varje e‑postkonto kan återläsas för sig. – Alternativet, backup på databasnivå, innebär att hela mängden med e‑post (många konton) först måste installeras i e‑postsystemet innan de enskilda användarna kan komma åt sina återlästa konton. – Det finns ingen etablerad svensk term för brick level. Vid behov kan man använda den beskrivande termen ”kontouppdelad backup”.

[backup] [ändrad 10 december 2018]

cold backup

passiv backup, kall backupbackup av databas som inte är i drift när kopieringen sker. – Fördelen med passiv backup är att man inte riskerar att kopiera data precis när de ändras (och då kanske bara får med en del av ändringen, till exempel post­numret men inte ortnamnet). Alternativet, varm backup (hot backup), görs medan databasen används. Det kan vara enda lösningen när man inte kan stänga av databasen, men då måste man gardera sig mot ändringar som görs medan säkerhetskopieringen pågår.

[backup] [databaser] [ändrad 10 december 2018]

katastrofberedskap

förebyggande åtgärder för att en organisation ska kunna återuppta verksam­heten, i synnerhet it‑driften, så snart som möjligt efter brand, jordbävning eller annan ödeläggande händelse. Katastrofberedskap kan omfatta allt från backup (i andra lokaler) till extra it‑system och extra arbetsplatser (se cold site) eller beredskap för att låta anställda jobba hemifrån. Katastrofberedskap är mer omfattande än enbart backup. Det finns företag som erbjuder haveriberedskap som en tjänst – disaster recovery as a service (DRaaS). – Även: haveriberedskap: många anser att ordet katastrof ska reserveras för händelser där människor dör. – På engelska: disaster recovery, förkortat DR. – Se också kontinuitets­planering.

[driftsäkerhet] [it-system] [riskhantering] [ändrad 6 juni 2021]

virtuellt bandbibliotek

system för arkivering och backup av data på ett sätt som efterliknar lagring på magnetband, men som i själva verket sker på hård­diskar eller SSD. Anledningen till att systemet efter­liknar lagring på band är att det finns it‑system har program och rutiner som är an­pass­ade för det. Man kan gå över till hård­diskar utan att resten av it‑sys­temet märker något. Anledningen till att man går över till hård­diskar är dels att hård­diskar har blivit billiga, dels att de flesta operationer går mycket snabbare på hård­disk än med band­station. – På engelska: virtual tape library, VTL.

[arkivering] [backup] [band] [virtuellt] [ändrad 10 december 2018]

diskduplicering

(disk duplexing) – lagring av samma data samtidigt på två hårddiskar (som skydd mot dataförlust): en mer avancerad form av spegling. Vid vanlig spegling styrs båda diskarna av samma styrenhet, så om styrenheten krånglar blir det fel på båda diskarna. Vid diskduplicering har diskarna var sin styrenhet, så om den ena styrenheten krånglar slås bara den ena hårddisken ut, men den andra fortsätter att fungera.

[it-system] [ändrad 14 augusti 2014]