datamagasinering

(data vaulting) – lagring av backupkopior på en plats som är fysiskt och logiskt skild från resten av it‑systemet och produktionsmiljön. – Syftet är att kopiorna ska vara skyddade mot brand och andra skador på organisationens lokaler samt vara oåtkomliga för hackare. Det ska inte gå att komma åt informationen genom internet eller något annat nätverk. – Om kopiorna finns på magnetband talar man om bandmagasinering (tape vaulting).

[backup] [13 april 2022]