logisk

i datorteknik: principiell, abstrakt, oberoende av hur en konstruktion realiseras praktiskt – al­ter­na­tivet till fysisk inom dator­teknik. Syftar på hur data och program ter sig för an­vänd­a­ren. Det prydliga (logiska) fil­systemet med filer och mappar motsvaras till exempel inte av mot­svar­ande (fysiska) ordning på hård­disken. En fil som är frag­ment­e­rad finns fysiskt på flera ställen på hård­disken, men logiskt är den en enda samman­häng­ande fil. Det är operativ­systemet som döljer det fysiska systemet för an­vänd­aren och reali­serar det som ett logiskt system. Man talar också om abstraktion, att operativ­system, program och ut­veck­lings­verk­tyg abstra­herar. Det betyder att an­vänd­are inte ska behöva veta hur ett it-system ser ut fysiskt: de ska bara behöva känna till namn­givna objekt och funk­tioner som fungerar på ett för­ut­säg­bart sätt.

[it-system] [logik] [ändrad 7 november 2017]