flyttal

(floating-point number eller bara float) – tal skrivet med ett fast antal siffror och vid behov av­­run­dat. – Flyt­tal är uppdelade i värdesiffror och de siffror som anger stor­­leks­­ord­ningen. Exempel: i stället för 3,14 skulle man skriva 314 och –2, där –2 be­tyder delat med hundra (×10–2). Behöver man i stället skriva 314 miljoner blir det 314 och 6 (sexan står för ×106). – Värdesiff­rorna kallas för mantissa. Talet som anger storleksordningen kallas för exponent. – Po­ängen är att man kan skriva stora och små tal på samma begränsade ut­rymme. Vid multiplika­tion och division kan man dessutom beräkna mantissa och exponent var för sig. – Nackdelen är att tal med många värdesiffror måste rundas av. Flyt­tal kan därför inte användas i exakta matematiska beräkningar med stora tal, men de an­vänds ofta i tekniska beräkningar. Det kan dock behövas knep för att se till att avrundningsfelet inte växer när beräkningarna har många steg. – I själva verket används potenser av det binära systemet, men det är samma princip. – Beräkningar med icke avrundade tal kallas för heltalsberäkningar. – Ordet: Flyta syftar på att det underförstådda decimalkommat kan ”flyta”, alltså stå var som helst i talet. – Flyttalsnotation (floating‑point notation) eller flyttalsrepresentation (floating‑point representation) – sätt att skriva tal som flyttal, vanligen med ett bestämt antal siffror i mantissan. – En vanlig standard för flyttalsberäkningar har fastställts av IEEE, se IEEE 754. – Läs också om decimal128.

[matematik] [programmering] [ändrad 10 maj 2020]

Dagens ord: 2018-01-06