flyttal

(floating-point number eller bara float) – tal skrivet med ett fast antal siffror och vid behov av­­run­dat. – Flyt­tal är uppdelade i värde­siffror och de siffror som anger stor­­leks­­ord­ningen. Exempel: i stället för 3,14 skulle man skriva 314 och –2, där –2 be­tyder delat med hundra (×10–2). Be­höver man i stället skriva 314 miljoner blir det 314 och 6 (sexan står för ×106). – Värde­­siff­rorna kallas för mantissa. Talet som anger storleksordningen kallas för exponent. – Po­ängen är att man kan skriva stora och små tal på samma begränsade ut­rymme. Vid multi­­pli­ka­tion och division kan man dessutom be­räkna mantissa och exponent var för sig. – Nack­­delen är att tal med många värdesiffror måste rundas av. Flyt­tal kan därför inte användas i exakta matematiska be­­räk­ningar med stora tal, men de an­vänds ofta i tekniska beräkningar. Det kan dock behövas knep för att se till att avrund­nings­­felet inte växer när be­räkningarna har många steg. – I själva verket används potenser av det binära systemet, men det är samma princip. – Be­räk­ningar med icke avrundade tal kallas för hel­­tals­­be­räk­ningar. – Ordet: Flyta syftar på att det underförstådda decimalkommat kan ”flyta”, alltså stå var som helst i talet. – Flyttalsnotation (floating-point notation) eller flyttalsrepresentationn (floating-point repre­sen­ta­tion) – sätt att skriva tal som flyttal, vanligen med ett bestämt antal siffror i mantissan. – En vanlig standard för flyttalsberäkningar har fastställts av IEEE, se IEEE 754.

[matematik] [programmering] [ändrad 5 januari 2018]

Dagens ord: 2018-01-06