Facebook

det mest kända sociala nät­verket. – – Face­book är mer vuxet (eller student­­artat) än Myspace, men det har en mer lekfull prägel än Linkedin. Det beror bland annat på att Face­book tillåter att man lägger in pro­gram, som spel och tester, som har utvecklats externt. – Face­­book hade enligt egna upp­gifter över en miljard regist­rerade an­vändare vid års­skiftet 2012——2013. Medlem­skap är gratis. – Face­­book grundades 2004 som ett kontakt­­nät för studenter på Harvard. I sep­tember 2006 öppnades det för alla över 13. – Face­­book har kriti­serats för att infor­ma­tionen som medlemmarna publicerar möjlig­gör kart­lägg­ning av enskilda personers intressen och kontakt­nät. Det var länge omöjligt för före detta med­lemmar att radera sin infor­mation på Face­book, men detta ändrades i början av 2008. (Se också Face­book suicide.) – Face­book finns på facebook.com. – I augusti 2014 kriti­serades Face­book bland annat från LGBT-håll efter att ett antal med­lemmar hade ute­slutits för att de inte an­vände sina riktiga namn. Ute­slut­ningarna drabbade bland annat drag­show­artister. Kritiken ledde tillfälligt till ökad till­strömning till det då nya sociala nät­verket Ello. – Face­­book kallas ibland för FB eller Fejan. – Se också facerape. – Läs också om Graph Search. – Från 2011 ryk­tades det om en mobil­tele­fon från Face­book. I april 2013 visade Face­book i stället upp Face­book Home, en Face­book­baserad an­vändar­miljö för mobil­telefoner. – Se också Facebook Autofill. – Face­book anordnar ut­vecklar­konfe­rensen F8.