övervakning

        1. – i svenska lagar: övervakning av telefoni innebär att man registrerar vem som ringer till vem, när och ofta också var det sker, men inte innehållet i samtalet. Alltså ingen avlyssning. Mot­svarande för data­kommunikation: man registrerar vem som skickar e‑post till vem, eller besöker en webb­sida, men inte innehållet i med­delandena. –– Se hemlig över­vakning av elektronisk kommunikation. –– Om man också spelar in och sparar inne­hållet i kom­mu­nikationen kallas det i lagen för avlyssning respektive avläsning.– – Övervakning har givetvis utanför lagtexten också en mer allmän betydelse. – När man menar att staten övervakar med­borgarnas privata före­hav­an­den kallas det på engelska för surveillance. ’Övervakning’ i den precisa betydelse som termen har i lag­texten motsvaras på engelska närmast av inter­cep­tion of communications data.
         [övervakning]
        2. driftsövervakning – på engelska monitoring. Att bevaka driften av datorer, servrar och nätverk för att se att det fungerar som det ska, förebygga skador och upptäcka försök till intrång och sabotage.