övervakning

  1. – i svensk lag: övervakning av telefoni innebär att polisen registrerar vem som ringer till vem, när och ofta också var det sker, men inte innehållet i sam­talet. Alltså inte avlyssning. Mot­svarande för datakommunikation: man registrerar vem som skickar e‑post till vem, eller besöker en viss webb­sida, men inte innehållet i meddelandena (inte avläsning). Över­vak­ning i denna bemärkelse anses mindre integritetskränkande än avlyssning och avläsning. – Se hemlig över­vakning av elektronisk kommunikation. – Om man också spelar in och sparar inne­hållet i kom­mu­nikationen kallas det i lagen för avlyssning respektive avläsning. – Övervakning i den precisa betydelse som termen har i lag­en motsvaras på engelska närmast av intercep­tion [of communications data];
  2. – ordet övervakning har givetvis utanför lagtexten också en mer allmän betyd­else, som då kan omfatta avlyssning och avläsning. – När man syftar på det att staten övervakar medborgarnas privata förehavanden kallas det på engelska för surveillance;
  3. driftsövervakning eller driftsbevakning– på engelska monitoring. Alltså bevakning av driften av datorer, servrar och nätverk för att se att det fungerar som det ska, förebygga skador och upptäcka försök till intrång och sabotage;
  4. – skillnad mellan övervakning och bevakning: det finns en tendens att övervakning betyder övervakning av människor, medan bevakning är bevakning av objekt som maskiner och byggnader, eller av skeenden (till exempel omvärldsbevakning). Om man misstänker att en person tänker bryta sig in i en lokal så bevakar man lokalen och övervakar den misstänkta personen. Men som framgår av exempel 3 här ovanför är detta en tendens, inte en hård regel.

[drift] [personlig integritet] [övervakning] [ändrad 29 maj 2021]

Dagens ord: 2021-05-29