övervakning

  1. – i svensk lag: övervakning av telefoni innebär att polisen registrerar vem som ringer till vem, när och ofta också var det sker, men inte innehållet i sam­talet. Alltså inte avlyssning. Mot­svarande för datakommunikation: man registrerar vem som skickar e‑post till vem, eller besöker en viss webb­sida, men inte innehållet i meddelandena (inte avläsning). Över­vak­ning i denna bemärkelse anses mindre integritetskränkande än avlyssning och avläsning. – Se hemlig över­vakning av elektronisk kommunikation. – Om man också spelar in och sparar inne­hållet i kom­mu­nikationen kallas det i lagen för avlyssning respektive avläsning. – Övervakning i den precisa betydelse som termen har i lag­en motsvaras på engelska närmast av intercep­tion [of communications data];
  2. – ordet övervakning har givetvis utanför lagtexten också en mer allmän betyd­else, som då kan omfatta avlyssning och avläsning. – När man syftar på det att staten övervakar medborgarnas privata förehavanden kallas det på engelska för surveillance;
  3. driftsövervakning – på engelska monitoring. Alltså bevakning av driften av datorer, servrar och nätverk för att se att det fungerar som det ska, förebygga skador och upptäcka försök till intrång och sabotage.

[drift] [personlig integritet] [övervakning] [ändrad 27 juni 2018]

Dagens ord: 2018-06-29