demon

(engelska daemon eller demon) – inom it: program som aktiveras automatiskt för att utföra vissa arbetsuppgifter. Programmet aktiveras alltså inte av användaren. Man brukar skilja mellan två typer:

  1. – program (processer) som omärkligt är igång hela tiden, och som hanterar rutin­mässiga arbetsuppgifter, normalt utan att an­vändaren märker något;
  2. – program som aktiveras under vissa för­ut­sättningar och som då gör något som an­vändaren märker, till exempel visar hjälp­texter.

– Det förekommer att man på engelska skiljer mellan daemon och demon i dessa två be­tydelser, men ofta blandas orden ihop. Daemon är vanligast, delvis därför att en daemon (på svenska stavat daimon) är en väl­villig hjälpande ande, medan en demon (på svenska också demon) är en ond ande. – Se också vad Data­term­gruppen skriver (länk) och se Wiki­pedia.

[mjukvara] [programkörning] [språktips] [ändrad 7 maj 2012]

Dalvik

den virtuella maskin som tidigare körde pro­grammen i operativ­systemet Android från Google. 2014 byttes Dalvik ut mot Android Runtime, ART (länk). – Dal­vik kon­ver­terade program för Android, skrivna i Java, till bytekod som Android kunde köra. Normalt körs Java­program i Oracles Java virtual machine, JVM. Dalvik hade vissa skill­nader i sin inre upp­byggnad. 2010 stämde Oracle Google för att ha gjort intrång i upphovsrätten till JVM. Den tvisten pågick fortfarande i augusti 2020.  – Namnet: Dalvik är en fiskeby på Island där ut­veck­laren Dan Born­stein har för­fäder. – Se Androids webbsidor (inaktuellt).

[nerlagt] [programkörning] [ändrad 30 november 2020]