multikörning

(multitasking) – samtidig körning av flera program (processer) på en dator. Kallas även för parallell­bearbetning. Pro­cessorn behandlar i själva verket bara instruktioner från en process åt gången, men den växlar mellan aktiva processer så snabbt (många gånger per sekund) att det verkar som om de gick sam­tidigt. Den äldsta formen av multi­körning, tids­delning, gav program­men lika mycket tid (ett antal milli­sekunder) i tur och ordning. Person­datorer hade länge programstyrd multi­körning (co­operative multitasking), där varje pro­gram kontrollerade pro­cessorn så länge det ville, vilket kunde leda till att datorn låste sig. Med opera­tiv­system­styrd multikörning (pre­emptive multi­tasking) är det opera­tiv­systemet som bestämmer när och hur länge ett program får disponera pro­cessorn. Realtidssystem ser till att de vik­tigaste pro­cesserna alltid har före­träde till processorn enligt en prio­ri­tets­ordning. – Äkta multikörning innebär att flera pro­gram är aktiva sam­tidigt, det vill säga att de skickar in­struk­tioner till pro­cessorn. I äldre ope­ra­tiv­system för persondatorer kunde man visserligen ha flera pro­gram igång sam­tidigt (de var in­lästa i arbetsminnet), men bara ett åt gången (programmet i det aktiva fönstret) var aktivt och dis­ponerade då pro­cessorn på heltid (”falsk multikörning”). Det var först när användaren bytte fönster som ett annat program fick disponera processorn. – Läs också om den äldre tekniken multiprogrammering. – Om datorn har flera processorer blir det förstås annor­lunda – jämför med multiprocessorsystem.

[programkörning] [ändrad 10 september 2018]