konfidentiell databehandling

(confidential computing) – skydd av data även när de behandlas av program. – Vid konfidentiell databehandling ska data vara skyddade mot obehörig åtkomst även när de är inlästa i datorns arbetsminne (data under användning – data in use) under programkörning. Kallas också för encryption in use. – Läs mer om konfidentiell databehandling på Microsofts webbsidor. – Se också branschorganisationen Confidential computing consortium (CCC)confidentialcomputing.io.

[dataskydd] [programkörning] [ändrad 28 februari 2022]

immutabilitet

oföränderlighet – i programmering: det att ett värde eller objekt inte kan ändras efter att det har skapats. – Ett immutabelt värde eller objekt förändras inte under programkörning. Ett enkelt exempel är konstanter, till exempel en formel som räknar om tum till millimeter. Valutakurser bör däremot vara mutabla. Det bör betonas att immutabilitet i programkod inte är något absolut: liksom allt annat i programkod kan det ändras. Men immutabla värden och objekt ändras inte av att programmet som de ingår i körs. – Immutabilitet används i backup för att förhindra att backuper krypteras i gisslanattacker. – På engelska: immutability.

[programmering] [6 december 2021]

kodväg

(code path) – den sekvens av instruktioner som faktiskt exekveras när ett program eller del av ett program körs. – Program har som regel ett antal hopp (”förgreningar”) där programkörningen väljer nästa instruktion bland två eller flera i enlighet med programmets regler. Men vid varje enskild körning väljer programkörningen bara en av dessa instruktioner vid varje hopp. Sekvensen av dessa val av förgrening kallas för kodvägen.

[programkörning] [19 april 2020]

brytpunkt

(breakpoint) – i programmering: instruktion om att programkörningen ska göra uppehåll, vanligtvis för att programmeraren ska kunna undersöka hur programmet fungerar. Brytpunkten kan vara knuten till en viss instruktion i programkoden eller inträffa när vissa villkor är uppfyllda. Brytpunkter används vid testning. Språkligt: Brytpunkt eller brytningspunkt står i andra sammanhang för ett tillfälle då en genomgripande förändring sker. Men här är det alltså bryt i betydelsen ta paus.

[programmering] [testning] [ändrad 19 april 2020]

algoritmisk snedvridning

systematiskt missvisande resultat av körning av en algoritm, i synnerhet om utfallet kan anses ofördelaktigt för en eller flera grupper. – Orsaken till snedvridningen kan vara själva algoritmen, men den kan också ligga i underlaget – de data som algoritmen behandlar. Det kan vara ett icke‑representativt urval, eller också återspeglar eller förstärker algoritmen orättvisor som faktiskt existerar. Statistisk korrelation innebär ju inte alltid kausal korrelation. Programmerarens förutfattade meningar, användares beteende i sociala medier och nytillkomna förhållanden som inte togs med i beräkningen när algoritmen skrevs kan också bidra till algoritmisk snedvridning. – För att motverka algoritmisk snedvridning har forskare utvecklat fair machine learning (FML). Se också algorithmic reparation. – Algoritmisk snedvridning har konsekvenser för värdering av samhällsförhållanden, men också för företags analys av kunddata. En utförlig beskrivning av former av algoritmisk snedvridning finns i Wikipedia. – Kallas också för algoritmisk diskriminering, algoritmisk partiskhet, algoritmisk vinkling. – På engelska: algorithmic bias eller machine bias; även: algorithmic discrimination. – Läs också om algokrati.

[fel] [källkritik] [programkörning] [sannolikhet] [ändrad 11 augusti 2022]