Java virtual machine

(JVM) – ett program som behövs för att man ska kunna köra program, skrivna i Java. (Och några andra språk, se nedan.) – JVM ”över­sätter” Javapro­gram­mets kod så att pro­grammet kan köras på den datortyp och det operativ­system som JVM körs på. Alla Java­program kan i princip köras på vilken dator och vilket operativ­system som helst utan ändringar, men bara under för­ut­sättning att det finns en lämplig JVM. Det går inte att köra Javaprogram utan en JVM. – ­JVM är en virtuell maskin, det vill säga att den beter sig som en komplett dator gent­emot Java­programmet. Alla instruktioner från pro­grammet till den materiella datorn måste för­medlas av JVM. – Det hela är en tvåstegsprocess. Javaprogrammets programkod kompileras först till en form som kallas för bytekod, som JVM kan behandla. JVM tolkar sedan bytekoden till binärkod som värddatorn kan exekvera. – JVM kan inte bara behandla Java­program, utan också flera andra vanliga program­språk – se lista i Wikipedia. – En enklare version av JVM var KVM†. – Jämför också med Dalvik. – Mot­svarande i Micro­softs utvecklingsmiljö Dotnet heter Common language runtime (CLR).

[programspråk] [virtuellt] [ändrad 6 juli 2020]

Dagens ord: 2020-07-10