Abort, retry, ignore, fail?

fyra alternativ som användaren brukade ställas inför i fel­med­delanden i dos:

  • – abort innebar att program­­körningen skulle av­brytas omedel­bart;
  • – retry an­vändes när felet be­rodde på något som an­vändaren kunde rätta till (som att sätta i en kon­takt ordentligt), varpå program­körningen kunde åter­upp­tas;
  • – ignore betydde att program­körningen skulle fort­sätta utan hän­syn till felet;
  • – fail innebar att felet skulle rapporteras till det krånglande pro­grammet, som då antingen skulle rätta felet eller krångla igen.

– Alla fyra alternativen var inte alltid till­gängliga, och ibland var det oklart vad det var för skillnad. Skillnaden mellan Ignore och Fail var ofta otydlig, särskilt för ovana an­vändare, och de fungerade bara vid vissa typer av fel annars kom fel­med­delandet omedel­bart upp igen. –Abort, retry, ignore, fail är också titeln på en bok om en amerikansk generation.

Dagens ord: 2013-05-01