vit elefant

(white elephant) – i företagsteori: stort ambitiöst projekt utan nytta; ett påkostat projekt som ingen vill lägga ner, trots att organisationen inte har någon användning för det. – Läs också om svarta elefanter, som är något helt annat.

[företag och ekonomi] [ändrad 7 augusti 2019]

kanban

en metod för utveckling av datorsystem med betoning på överblick och successiva förbättringar. En viktig aspekt är att alla deltagare ska se hur pro­jektet fortskrider. (Kan­ban är ett japanskt ord som betyder anslagstavla.) Alla deltagare uppmuntras att före­slå och genomföra rättelser och förbättringar. Kanban innebär också att man gör en sak i taget: nya arbetsuppgifter delas inte ut förrän de tidi­gare är avklarade. (Detta kallas för pull.) Principerna är hämtade från den japanska tillverkningsindustrin.

[systemutveckling] [ändrad 28 oktober 2012]

Apollonsyndromet

Guden Apollon besegrar Python.
Guden Apollon besegrar Python.
  1. det att ett projekt misslyckas eller drar ut på tiden därför att begåvade deltagare tvistar med varandra;
  2. – det att någon på svaga grunder påstår sig ha spelat en avgörande roll i ett viktigt projekt;
  3. – det att man avsiktligt drar ut på ett projekt för att det inte ska av­slutas.

– Benämningen kommer från den brittiske psykologen Meredith Belbin (belbin.com), som avsåg betydelse 1. Han beskrev feno­menet 1981 i sin bok Manage­ment teams (länk). Boken finns på svenska med samma titel. På engelska: Apollo syndrome. Namnet, efter den grekiska guden Ἀπόλλων, som på svenska heter Apollon, har ingen särskild inne­börd, utan valdes godtyck­ligt.

[projektarbete] [psykologi] [ändrad 7 augusti 2021]

Gantt

Gantt-schema – grafisk beskrivning av projektplanering. Ett Ganttschema består av horisontella ”stolpar” som följer tidsaxeln (diagrammets X‑axel). Varje ”stolpe” beskriver ett delprojekt. Stolparna kan delas upp för att markera etapper och hur långt man har kommit, och det går också att markera beroenden mellan olika delprojekt. – Uppkallat efter Henry Gantt, se Wikipedia.

[projektarbete] [ändrad 6 juli 2017]

geek gap

teknoklyftan, nörd-klyftan – skillnaden i kun­skaps­nivå mellan cheferna som god­känner it‑pro­jekt och it‑ex­pert­erna som planerar och genom­för projekten. (Se också geek.)

[projektarbete] [ändrad 6 december 2018]

artefakt

  1. – oönskad bieffekt av teknisk process, till exempel när det blir linjer eller fläckar på en digital bild som effekt av kom­pri­me­ring;
  2. – en produkt: ett tydligt avgränsat resultat eller del­resul­tat (ett före­mål, ett doku­ment, ett program) från ett projekt;
  3. – i systemutveckling: ett program som är färdigt och för­packat så att det kan in­stal­le­ras och köras;
  4. – ursprunglig betydelse: något som har skapats av män­niskor, inte av naturen.

– På engelska: arte­fact eller arti­fact. Båda stav­ning­arna används.

[fel] [systemutveckling] [ändrad 8 juni 2020]