Macintosh

Bild på den första Macen med tangentbord och mus.
128 kilobyte. Mer behövs inte.

den första kommersiellt framgångsrika datorn med grafiskt användargränssnitt, lanserad 1984 av Apple. Varu­märket används som bekant fort­far­ande, även om det bara är de grund­lägg­ande formerna för användar­gräns­snittet som finns kvar. – Den första Mac­intosh från 1984 hade en karakteristisk form, ”fågel­holken”: bildskärm och elektronik var samman­­byggda i en låda som stod på högkant, och som var designad för att inte se rektangulär ut. Bara tangentbordet och musen var separata. – Den allra första Macen hade ett arbets­minne på 128 kilo­byte utan möjlig­het till expan­sion; senare kom versioner med 512 kilobyte och MacPlus med hela en mega­byte. Det fanns en diskett­station för 3 1/2-tums-disketter, en nyhet 1984, men ingen hårddisk. Krav från profession­ella användare gjorde att Apple utveck­lade Mac II, som var mer lik en PC till utseendet, hade hårddisk och kunde kon­figu­reras av användaren. 1990 kom Macintosh Classic som till formen var en kopia av original‑Macen, men som hade färgskärm och hård­disk. Alla Macar hade Motor­ola-processor fram till 1994, då Apple gick över till PowerPC‑processorn. 2005 gick Apple över till Intel-processorer. – Macintosh är uppkallad efter en amerikansk äppelsort. Kallas oftast bara för Mac. Operativsystemet heter från hösten 2016 macOS, tidigare OS X, ännu tidigare Mac OS X (de tre är vidareutvecklingar av samma operativsystem), och allra först Mac OS. – Mac­intosh utvecklades som en enklare och billigare dator jämsides med Lisa, som bara såldes i ett fåtal exemplar. Idén till det grafiska användargräns­snittet hämtades från forsknings­institutet PARC:s dator Xerox Alto. Apples utförande innehöll dock flera nyheter jämfört med Alto. – Mac­intoshs stora insats i datorhistorien är dels lanseringen av det grafiska användar­gräns­snittet, dels att Macen möjliggjorde desktop publishing, vilket började med programmet Pagemaker†. – Ut­veck­lingen av Mac­intosh skedde medan Apple sålde Apple II i stora volymer. Mac‑projektet leddes först av Jef Raskin†, som tänkte sig en enkel dator med text­baserat användargränssnitt. Han blev under arbetets gång överkörd av Steve Jobs, som tog över projektet och flyttade det till en särskild byggnad med piratflagga på taket. – Om du vill känna på hur det var att använda de allra första Macarna, testa på denna länk hos Internet Archive.

[persondatorer] [ändrad 27 april 2018]

Raskin, Jef

(1944—2005) – amerikansk program­utvecklare, initiativ­tagare till Apples Mac­intosh. – Jef (stavas så) Raskin anställdes 1978 på Apple, först som ansvarig för publi­ka­tioner. Han började 1979 utveckla det som skulle bli Macintosh, först kallat Annie. Steve Jobs† arbetade då på datorn Lisa. Jobs gick så småningom över till Macintosh­projektet, och tog över det från Raskin, som sa upp sig 1982. – Raskin hade tänkt sig en enklare dator än den Macintosh som kom 1984. Raskin före­drog huvud­sak­ligen text­baserade användargränssnitt. Efter att han slutade på Apple arbetade han som konsult och skribent. I boken The humane interface (samman­fattning finns här) beskrev han ett nytt an­vändar­gräns­snitt, senare om­döpt till Archy. Archy kan studeras och laddas ner på webbplatsen The Raskin Center (länk). – En film om Jef Raskin finns här. Ett alter­na­tivt an­vändar­gräns­snitt för Mac är upp­kallat efter Raskin, se raskinformac.com.

[användargränssnitt] [it-historia] [jef raskin] [personer] [ändrad 12 juni 2017]