Motorola

amerikanskt telekomföretag, sedan 2011 delat i två: Motorola Solutions och Motorola Mobility:

  • – Motorola Solutions (länk) räknas som fort­sätt­ningen på det ursprung­liga Motorola. Till­verkar utrust­ning för radio­kommu­ni­ka­tion åt polis, myndig­heter och före­tag, trådlös utrust­ning för hemma­bruk samt utveck­lar teknik för mobil­tele­foner. Motorola Solutions köpte 2012 Psion;
  • Motorola Mobility köptes i april 2012 av Google, som i januari 2014 sålde det vidare till Lenovo. Lenovo meddelade i januari 2016 att företaget ska avveckla varumärket Motorola för mobil­tele­foner.

– Motor­ola grundades 1928, och har sedan dess tillverkat konsu­ment­elek­tro­nik, datorer, pro­ces­sorer och mobil­tele­foner. Motor­olas pro­ces­sorer för person­datorer var på 1980‑talet en jäm­bördig kon­kur­rent till Intels pro­ces­sorer och användes bland annat i Mac till mitten av 1990‑talet. Motor­ola var också med och utveck­lade pro­cessor­typen PowerPC tillsammans med Apple och IBM. 2004 knoppade Motor­ola av sin pro­cessor­till­verk­ning i före­taget Free­scale†. Motorola gör också anspråk på att ha visat upp den första bärbara mobil­tele­fonen 1973. På 1990‑talet var Motor­ola världens största till­verkare av mobil­­tele­­foner.

[företag] [uppköpt]