Purdue enterprise reference architecture

(PERA) – en modell för beskrivning av industriella it‑system. Purdue‑modellen utvecklades runt 1990 av Theodore J Williams (1923—2013) med flera på amerikanska Purdue‑universitetet (purdue.edu). Purdue‑modellen delar upp it-system i fem lager på ett sätt som påminner om OSI‑modellen:

 • – lager 0 är de fysiska processerna i företaget;
 • – lager 1 är sensorer och andra anordningar som mäter och direkt påverkar de fysiska processerna;
 • – lager 2 är styrsystem och användargränssnitt;
 • – lager 3 är system som hanterar tillverkningsprocessen;
 • – lager 4 är affärssystem och logistik.

– Läs mer på pera.net (gammal sajt) och i denna artikel av Theodore J Williams.

[industriell it] [innovation och produktion] [24 april 2020]

Privacy International

en brittisk medborgarrättsorganisation som slår vakt om rätten till skyddat privatliv och frihet från obefogad övervakning. Organisationen grundades 1990. – I januari 2019 avslöjade Privacy International att ett antal populära appar för Android skickar uppgifter om användarna till Facebook – även om användaren inte har konto på Facebook – se denna rapport. En utförlig förteckning över Privacy Internationals kampanjer och avslöjanden finns i Wikipedia. – Se privacyinternational.org.

[organisationer] [personlig integritet] [7 januari 2019]

General Magic

 1. General Magics märke.

  – ett nerlagt amerikanskt företag som på 1990‑talet arbetade på utveckla en typ av handhållen dator med trådlös datakommunikation och ett speciellt nätverk. – General Magic blev aldrig framgångsrikt, trots att flera ledande företag backade upp satsningen: både Sony och Motorola lanserade kortlivade handhållna datorer för General Magics ope­ra­tiv­system Magic Cap OS. – General Magic grundades 1990 när det fortfarande inte var givet att internet skulle bli det allmänna datornätet, och när handhållna datorer inte var särskilt kraft­fulla. Före­taget utvecklade därför ett nätverk som kunde köras över upp­ring­da tele­fon­linjer och som hade agenter (självständigt arbetande pro­gram) som var distribuerade i nätet och som kunde flytta sig vid behov och besöka och exekveras på anslutna servrar för att samla in, bearbeta och skicka information. Programmen skulle alltså till stor del exekveras i nätet, inte på den handhållna datorn. (Om jag ville veta vilka filmer som visades på en bio skulle min handhållna dator skicka dit en agent som besökte bions server, exekverades där och hämtade informationen och sedan skickade tillbaka den till mig och min handhållna dator.) Detta programmerades med ett programspråk som hette Telescript. – Intresset för General Magics teknik minskade i mitten av 1990‑talet, bland annat för att webben och sökmotorer gjorde systemet med agenter mindre intressant. Företaget lades slutligen ner 2002. – General Magic började 1989 inom Apple som ett försök att realisera visionen Knowledge Navigator†. 1990 avknoppades General Magic från Apple. När Apple 1993 lanserade Newton†, som saknade inbyggd trådlös datakommunikation, tog det udden av intresset för General Magic. – Flera kända personer arbetade på General Magic, bland annat Andy Hertzfeld och Andy Rubin. – Läs mer i Wikipedia;

 2. – ett schweiziskt företag som har tagit över namnet – se generalmagic.com.

[företag] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 30 november 2019]

World wide web

webben – nät av information på internet i form av sidor som är sammanknutna med hyperlänkar. Från en sida på webben kan man komma till en annan med en knapptryckning. Sidorna visas i webbläsare (web browsers). – Tekniskt bygger webben på sidspråket HTML, numera ofta ersatt av XML, och protokollet för sidhämtning, HTTP (numera ofta HTTPS). – Webben förutsätter internet, men det är inte samma sak som internet; det är en tillämpning av internet. – Webben utvecklades av Tim Berners‑Lee på kärnforskningsinstitutet CERN runt 1990 som ett sätt att publicera vetenskapliga artiklar på internet: med hyperlänkarna ville han ge läsaren möjlighet att direkt hämta och läsa de artiklar som skribenten hänvisar till i fotnoterna. Forskare och studenter kom snart på att webben kunde användas till annat än vetenskapliga uppsatser. 1993 kom webbläsaren Mosaic†, som gjorde webben till ett massmedium i klass med press och tv. – Webbens tekniska ledning är W3C. – Den svenska stavningen med två b:n, webb och webben, har använts sedan mitten av 1990-talet för uttalets skull – weben skulle ju rimma på Preben.

[webben] [ändrad 28 juni 2020]

knowledge interchange format

(KIF) – ett språk för utbyte av kunskap mellan datorprogram. Det ingick på 1990-talet i en satsning på att möjliggöra återanvändning av lagrad kunskap i format som kan behandlas av datorer, oberoende av tillämpningar. KIF skulle kunna användas för kommunikation mellan datorprogram och som mellanled i översättning mellan två olika programspråk. KIF ingick liksom KQML i amerikanska försvarsdepartementets satsning Knowledge sharing effort, KSE (inledd 1990, troligen avslutad 1993). – Arbetet utfördes på Stanford, och beskrivs i denna pdf.

[avslutat] [forskning och experimentell teknik] [informationshantering] [ändrad 19 november 2020]

IP over avian carriers

(IPoAC)IP med brevduvor – tillämpning av internetprotokollet IP med brev­duvor som fysiskt medium. – IP over avian carriers utvecklades av David Waitzman och finns beskriv­en i tre RFC, släppta den 1 april 1990 och den 1 april 1999 samt den 1 april 2011 i utför­ande för IPv6. – Linux‑användargruppen i Bergen i Norge testade tekniken 2001, och kom fram att det går långsamt, men att kapa­ci­­teten blir hög om man låter brevduvorna bära minneskort. Men man får gardera sig mot dataförlust. – Se RFC 1149, RFC 2549 och RFC 6214 samt The informal report from the RFC 1149 event (borttagen) och referat i CNet.

[djur] [internet] [kuriosa] [rfc] [ändrad 5 augusti 2021]

ICA

independent computing architecture – en av Citrix utvecklad klient‑server‑teknik som används i programkörning över internet. – ICA skiljer noga mellan pro­gram­mens inre logik och deras användargränssnitt. Programmens inre logik körs helt och hållet på en server. Allt som går genom nätet är sådant som knapptryckningar, musrörelser och det som visas på bildskärmen. ICA har en historia som går tillbaka till 1990 eller 1991. Det används fortfarande i Citrix produkter. – Se Citrix webbsidor.

[förkortningar på I] [it-system] [ändrad 8 februari 2020]

PenPoint

ett operativsystem för penndatorer utvecklat runt 1990 av företaget Go Corporation†. – PenPoint användes i AT&T:s penndator Eo† och i några andra penndatorer. Pen­Point var ett avancerat objektorienterat operativsystem, utvecklat direkt för penndatorer. Utvecklingen av PenPoint upphörde efter att AT&T först köpte Go 1993 och sedan efter något år slutade tillverka Eo. En bidragande orsak var Microsofts kortlivade satsning på Windows for pen computing.

[nerlagt] [operativsystem] [ändrad 9 februari 2018]

IMDB

 1. IMDb:s logotyp. Svarta bokstäver mot gul bakgrund. – IMDb – en amerikansk webbplats med om­fat­tande information om filmer och tv‑serier. – IMDb har ingående beskrivningar av de flesta filmer som finns. Besökare på IMDb kan betyg­sätta filmerna och skriva kom­men­tarer. – IMDb grundades 1990 som Inter­net movie data­base, men kallas numera bara för IMDb, som alltså har blivit en pseudo­för­kort­ning. Sedan 1998 ägs IMDb av Amazon. – Se imdb.com;
 2. – förkortning för in-memory database – se minnes­data­bas.

[databaser] [förkortningar på I] [pseudoförkortningar] [filmer] [ändrad 7 juni 2017]

KNX

en standard för hem- och fastig­hets­auto­mati­sering. (Det kallas också för intelli­genta hem eller smarta hem.) Standarden fast­ställdes 1990, och är utformad med tanke på tråd­burna system. – KNX har kritiserats för att det står i vägen för nyare, trådlösa system: KNX kan bara instal­leras av elektriker till hög kostnad jämfört med trådlösa system, och även enkla ändringar måste utföras av elek­triker. – Se knxsweden.se.

[datakommunikation] [smarta hemmet] [ändrad 29 december 2019]