exfiltration

exfiltrering – stöld av data från ett it‑system. Vanligtvis olovlig kopiering av data i samband med dataintrång. – Ordet är lånat från militär terminologi där det står för utrymning av människor från ett farligt område, alternativt för tillfångatagande av en eller flera personer på fientlig mark för utsmuggling ur området. Det är bildat som motsatsen till infiltrering (att ta sig in i ett område i smyg eller att med falsk identitet ansluta sig till en grupp). – Ordet exfiltrering betyder bokstavligen att ta sig ut genom ett filter.

[dataskydd] [18 december 2018]

Europeiska dataskyddsstyrelsen

EU-organ som ska se till att Dataskyddsförordningen tillämpas på ett enhetligt sätt i unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen började verka när Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018, och består av en representant för datatillsynsmyndigheten i varje medlemsland (i Sverige Datainspektionen) samt av Europeiska datatillsynsmannen. – På engelska: European data protection board, EDPB. (Europeiska dataskyddsstyrelsen ersätter Artikel 29-gruppen†.) – Se edpb.europa.eu.

[dataskydd] [eu] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

MRP

förkortning för:

  1. managed recovery process – en av flera processer i Oracles dataskyddssystem Data Guard;
  2. manufacturing resource planning, på svenska produktionsresursplanering;
  3. material requirements planning, på svenska materialbehovsplanering;
  4. media redundancy protocol – ett protokoll för återställning av ring­formade ethernet-nätverk efter fel. – Läs mer i Wikipedia;
  5. Metro ring protocol – ett troligen avvecklat företagsspecifikt protokoll från Brocade, numera del av Broadcom (broadcom.com), för återställning av stadsnätverk efter fel;
  6. multiple registration protocol – standard för hur komponenter i ett nät­verk ska registrera sina egenskaper och vid behov ändra dem. MRP spe­ci­fi­ce­ras i standarden IEEE 802.1ak. – Läs mer i Wikipedia.

[dataskydd] [företag och ekonomi] [förkortningar på M] [it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 12 september 2018]

Dataskyddsutredningen

en utredning med uppgift att föreslå anpassningar och kompletteringar av svensk lag betingade av EU:s Dataskyddsförordning. Utredningen tillsattes av regeringen i februari 2016 och lade fram sitt be­tänk­ande den 12 maj 2017. Betänkandet hette Ny dataskyddslag och hade nummer SOU 2017:39 (SOU=Statens offentliga utredningar). Utredningen föreslog bland annat en ny lag, Dataskyddslagen. Den trädde i kraft den 25 maj 2018. Betänkandet kan laddas ner här.

[dataskydd] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

Europeiska datatillsynsmannen

(European data protection supervisor, förkortat EDPS) – EU:s tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter och rätten till privatliv. EDPS behandlar också privatpersoners klagomål på EU‑myndigheters hantering av personupp­gifter. EDPS är också representerad i Europeiska dataskyddsstyrelsen. Myndigheten in­rätt­a­des 2014. Datatillsynsmannen är dels två personer, datatillsynsmannen och bi­träd­ande datatillsynsmannen, dels namnet på myndigheten. – Läs mer på EU:s webbsidor.

[dataskydd] [eu] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

Artikel 29-gruppen

(Article 29 data protection working party, förkortat: WP29) – ett avvecklat rådgivande EU‑organ som skulle se till att Data­skydds­för­ord­ningen respektive Dataskyddsdirektivet† tillämpades likformigt i hela EU. Den har ersatts av Europeiska dataskyddsstyrelsen. – Gruppen bildades 1996 och hade namn efter artikel 29 i Dataskyddsdirektivet. I Artikel 29‑gruppen ingick en representant för data­skydds­myn­dig­heten i varje medlemsstat samt från Europeiska data­till­syns­mannen och EU‑kom­mis­sionen. – Se EU:s webbsidor (inaktuell) och Data­inspek­tionens webbsidor (länk).

[dataskydd] [dataskyddsförordningen] [eu] [inaktuellt] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]