dataskingring

(data dispersion) – det att företagsintern information sprids till utomstående, oavsiktligt eller genom tanklöshet. Det är ofta en bieffekt av användning av personlig utrustning (smarta mobiler, bärbara datorer) som kan anslutas till organisationens nätverk utan tillräcklig säkerhet. En annan orsak är att anställda utan att tänka sig för vidarebefordrar intern information till utomstående, till exempel genom att skicka mejl och mejlbilagor vidare till dem.

[data] [it-säkerhet] [6 maj 2020]

exfiltration

exfiltrering, utsmussling, utsmuggling – stöld av data från ett it‑system. Vanligtvis på ett sådant sätt att det inte upptäcks med en gång. Exfiltrering är oftast olovlig kopiering av data i samband med dataintrång. – Ordet exfiltrering är lånat från militär terminologi, där det står för utrymning av människor från ett farligt område, alternativt för tillfångatagande av en eller flera personer på fientlig mark för utsmuggling ur området. Det är bildat som motsatsen till infiltrering (att ta sig in i ett område i smyg eller att med falsk identitet ansluta sig till en grupp). – Ordet exfiltrering betyder bokstavligen att ta sig ut genom ett filter. – Läs också om uttrång.

[dataskydd] [ändrad 15 juni 2021]

Europeiska dataskyddsstyrelsen

EU-organ som ska se till att Dataskyddsförordningen tillämpas på ett enhetligt sätt i unionen. Europeiska dataskyddsstyrelsen började verka när Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018, och består av en representant för datatillsynsmyndigheten i varje medlemsland (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten) samt av Europeiska datatillsynsmannen. – På engelska: European data protection board, EDPB. (Europeiska dataskyddsstyrelsen ersätter Artikel 29-gruppen†.) – Se edpb.europa.eu.

[dataskydd] [eu] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]

MRP

förkortning för:

  1. managed recovery process – en av flera processer i Oracles dataskyddssystem Data Guard;
  2. manufacturing resource planning, på svenska produktionsresursplanering;
  3. material requirements planning, på svenska materialbehovsplanering;
  4. media redundancy protocol – ett protokoll för återställning av ring­formade ethernet-nätverk efter fel. – Läs mer i Wikipedia;
  5. Metro ring protocol – ett troligen avvecklat företagsspecifikt protokoll från Brocade, numera del av Broadcom (broadcom.com), för återställning av stadsnätverk efter fel;
  6. multiple registration protocol – standard för hur komponenter i ett nät­verk ska registrera sina egenskaper och vid behov ändra dem. MRP spe­ci­fi­ce­ras i standarden IEEE 802.1ak. – Läs mer i Wikipedia.

[dataskydd] [företag och ekonomi] [förkortningar på M] [it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 12 september 2018]

Dataskyddsutredningen

en utredning med uppgift att föreslå anpassningar och kompletteringar av svensk lag betingade av EU:s Dataskyddsförordning. Utredningen tillsattes av regeringen i februari 2016 och lade fram sitt betänkande den 12 maj 2017. Betänkandet hette Ny dataskyddslag och hade nummer SOU 2017:39 (SOU=Statens offentliga utredningar). Utredningen föreslog bland annat en ny lag, Dataskyddslagen. Den trädde i kraft den 25 maj 2018. Betänkandet kan laddas ner här.

[dataskydd] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]