personuppgift

enligt Personuppgiftslagen (PUL): all information som direkt eller in­direkt kan knytas till en levande person. Dataskyddsförordningen, som träder i kraft i maj 2018 och då ersätter PUL, har i stort sett samma definition av personuppgift. All information som kan användas för att identifiera en person räknas som person­upp­gifter. Det räcker med att någon som känner personen kan förstå vem det handlar om. Även bilder räknas som person­uppg­ifter: inte bara porträtt utan också till exempel foto av personens hus. – Sedan 2007 skiljer PUL mellan:

– Data­skydds­för­ord­ningen gör däremot ingen skillnad mellan struk­tur­e­rade och ostruk­tur­e­rade personuppgifter.

– Säkerhetsexperten Bruce Schneier delar in person­upp­gifter som före­kommer på internet i sex grupper:

  1. tjänsteuppgifter;
  2. utlämnade uppgifter;
  3. anförtrodda uppgifter;
  4. utomstående uppgifter;
  5. beteendebaserade uppgifter och:
  6. härledda uppgifter.

– Läs mer här. – I amerikansk lag kallas personuppgifter för personally identifiable information, förkortat pii.

[personuppgifter]

Dagens ord: 2013-06-16