digitalt boende

(digital living) – användning av sammankopplad digital (datoriserad) utrustning i hemmet, även för utrustning som tidigare har varit fristående. Även belysning, vitvaror och uppvärmning ska kunna styras från datorsystemet. Termen används också om samma slags teknik för arbetsplatser.

[it-liv] [smarta hemmet] [ändrad 24 september 2018]

Z-Wave

ett system för trådlös samman­koppling av utrustning i hem. – Strömbrytare, be­lys­ning, brandlarm och annan larmutrust­ning, dörrklockor och annat kan med Z‑Wave kopplas samman till ett nät­verk som kan över­vakas och styras genom inter­net. Det är en tillämp­ning av sakernas internet. – Z‑Wave är i grunden ett proto­koll som utvecklades av dansk-ameri­kanska Zensys, som 2008 köptes av amerikanska Sigma Designs, som i sin tur 2017 köptes av Silicon Labs (silabs.com). Många företag gör produkter ba­se­rade på Z‑Wave‑proto­kollet. De måste då köpa de chipp som används i utrustningen från Silicon Labs. –  Se denna länk. – En branschorganisa­tion för företag som ut­veck­lar pro­dukter ba­se­rade på Z‑Wave är Z‑Wave Alliance (länk). – Ett projekt för utveckling av produkter med fri och öppen källkod för Z‑Wave drivs under namnet Open-ZWave (länk). – Andra tekniker för it‑baserad auto­ma­ti­se­ring av hemmet är bland annat Alljoyn, Aquila, Samsungs Artik†, Googles Android Things, Apples Homekit och den standard som ut­veck­las av Open Interconnect Consortium.

[smarta hemmet] [ändrad 29 september 2020]

OSGi

(ursprungligen Open services gateway interface, numera bara pseudoförkortningen OSGi) – en standardiserad plattform för överföring av datorbaserade tjänster till användare i bostäder, fordon och andra miljöer samt till mobila användare, oberoende av datortyp och operativsystem. – Exempel på tjänster är internetanslutning, telefoni, radio och tv, tjuv- och brand­larm, navigation, medicinsk övervakning, övervakningskameror och fjärrstyrning av utrustning. OSGi ska kunna användas i persondatorer, mobiltele­foner, surfplattor, datorspel, hemelektronik och fordon. – Läs mer på osgi.org.

[pseudoförkortningar] [sakernas internet] [ändrad 16 december 2019]

intelligent miljö

(ambient intelligence) – en teknisk vision: samverkande inbyggda datorer i hem, offent­liga miljöer och på arbetsplatser, programmerade för att förutse och tillgodo­se människors behov. Det beskrivs ibland som en vidareutveckling av ubikvitära (”ubika”) it‑system med fokus på programmen snarare än på apparaterna. – Den intelligenta miljön förutsätter, förutom föremål med inbyggda datorer, system för enkel interaktion med mänskliga användare (som inte har datorskärmar framför sig), kommunikation mellan datorerna, system med sensorer som kan känna av vad som finns i närheten och vad som händer (se trådlöst sensornätverk), program som kan sätta in sensorer­nas data i sammanhang samt program med inlärningsförmåga. – Se också sakernas inter­net.

[användargränssnitt] [it-system] [sakernas internet] [ändrad 16 december 2019]