fri och öppen källkod

mjukvara med fri och öppen käll­kod –– free and open source software, för­kortat foss eller f/oss, även: free/libre open source software, förkortat floss –– program som har öppen käll­kod och är fri mjuk­vara. –– Termen an­vänds för att tydligt markera att an­vändaren inte bara har till­gång till käll­koden, utan också har full frihet att göra vad hon vill med pro­grammet (de fyra fri­heterna). – Man kan också se ut­trycket som ett sätt att över­brygga den ideo­logiska klyftan mellan fri mjuk­vara och öppen käll­kod. –– Fri be­tyder inte nöd­vändigt­vis ’’gratis’’. Man får ta betalt för program med fri och öppen käll­kod, men köparen måste få full frihet att göra vad hon vill med pro­grammet, inklu­sive att ändra det, sälja det vidare eller ge bort kopior.