intelligent miljö

(ambient intelligence) – en teknisk vision: sam­verk­ande in­byggda datorer i hem, offent­liga miljöer och på arbets­platser, pro­gram­me­rade för att förutse och till­godo­se människors behov. Det beskrivs ibland som en vidareutveckling av ubi­kvi­tära (”ubika”) it‑system med fokus på programmen snarare än på ap­pa­rat­erna. – Den in­tel­li­genta miljön förutsätter, förutom föremål med in­byggda datorer, system för enkel interaktion med mänskliga användare (som inte har dator­skärmar framför sig), kommunikation mellan datorerna, system med sensorer som kan känna av vad som finns i närheten och vad som händer (se tråd­löst sensornät­verk), program som kan sätta in sensorer­nas data i samman­hang samt program med inlärnings­för­måga. – Se också sakernas inter­net.

[användargränssnitt] [it-system] [sakernas internet] [ändrad 16 december 2019]