intelligent miljö

(ambient intelligence) – teknisk vision: sam­verk­ande in­byggda datorer i hem, offent­liga miljöer och på arbets­platser, pro­gram­me­rade för att förutse och till­godo­se människors behov. Det beskrivs ibland som en vidare­ut­veck­ling av ubi­kvi­tära (”ubika”) it-system med fokus på pro­gram­men snarare än på ap­pa­rat­erna. – Den in­tel­li­genta miljön för­ut­sätter, förutom apparater med in­byggda datorer, system för enkel inter­aktion med mänsk­liga användare (utan dator­skärmar), kom­mu­ni­ka­tion mellan datorerna, system med sensorer som kan känna av vad som finns i närheten och vad som händer (se tråd­löst sensor­nät­verk), program som kan sätta in sen­sor­er­nas data i samman­hang samt program med in­lär­nings­för­måga. – Se också sakernas inter­net.