Z-Wave

ett system för trådlös samman­koppling av utrustning i hem. – Strömbrytare, be­lys­ning, brandlarm och annan larmutrust­ning, dörrklockor och annat kan med Z‑Wave kopplas samman till ett nät­verk som kan över­vakas och styras genom inter­net. Det är en tillämp­ning av sakernas internet. – Z‑Wave är i grunden ett proto­koll som utvecklades av dansk-ameri­kanska Zensys, som 2008 köptes av ameri­kanska Sigma Designs (länk). Många företag gör pro­dukter ba­se­rade på Z‑Wave‑proto­kollet. De måste då köpa de chipp som används i ut­rust­ningen från Sigma Designs. – En bransch­orga­ni­sa­tion för företag som ut­veck­lar pro­dukter ba­se­rade på Z‑Wave är Z‑Wave Alliance (länk). – Ett projekt för utveckling av produkter med fri och öppen källkod för Z‑Wave drivs under namnet Open-ZWave (länk). – Andra tekniker för it‑baserad auto­ma­ti­se­ring av hemmet är bland annat Alljoyn, Aquila, Sam­sungs Artik, Googles Android Things, Apples Homekit och den standard som ut­veck­las av Open Interconnect Consortium.

[smarta hemmet] [ändrad 15 maj 2018]

Dagens ord: 2015-10-26