OSI-modellen

uppdelning av funktionerna i ett datornätverk i sju lager, från detaljnivå till övergripande. – Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kommunikationen mellan de applikationer som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver). Däremellan finns lagren 2 till 6. I stället för lager talar man ibland i stället om nivåer och skikt. – OSI‑modellen infördes i OSI‑standarden, som sedan länge är överspelad. I OSI-standarden var lagren noggrant definierade. Tanken var att nätverksutvecklare skulle ha full frihet att realisera var och ett av de sju lagren som de fann bäst, men gränssnitten mellan lagren var noggrant specifice­rade. Varje lager skulle bara kommunicera med sina närmaste grannar. Lager 4 från en leverantör skulle alltså kunna prata med lager 3 och lager 5 från andra leverantörer, men inte med andra lager. – Genombrottet för internet på 1990‑talet gjorde TCP/IP till den dominerande standarden för datakommunikation, och TCP/IP är inte skrivet för att passa in i OSI:s mall. Däremot används OSI-modellen som en pedagogisk modell för att spalta upp funktionerna i ett datornät. – De sju lagren i OSI‑modellen är:

  1. – det fysiska lagret;
  2. datalänkslagret;
  3. nätverkslagret;
  4. transportlagret;
  5. sessionslagret;
  6. presentationslagret och:
  7. applikationslagret.

– Man talar ibland också om extended OSI, som har tre extra lager.

[nätverk] [osi] [ändrad 8 augusti 2022]

OSI

  1. – Open systems interconnection – OSI‑standarden – en detaljerad standard för datornätverk, avsedd att möjlig­göra kommu­nika­tion mellan nätverk från olika leve­ran­törer. – OSI‑stan­darden, som först fastställdes 1980, är sedan länge överspelad – den har ersatts främst av TCP/IP – men den modell för uppdelning av funktionerna i ett nätverk som infördes med OSI har blivit en defactostandard för beskrivning av datornät – se OSI‑modellen;
  2. – se Open source initiative.

[förkortningar på O] [nätverk] [organisationer] [osi] [standarder] [öppen källkod] [ändrad 2 november 2021]

fysiska lagret

i datornätverk: de grundläggande funktionerna i den fysiska (materiella) utrustningen. – Det fysiska lagrets uppgift är att koppla flödet av ettor och nollor åt rätt håll vid varje punkt (nod) i nätverket där de kan gå åt två eller flera olika håll. – Det fysiska lagret är det lägsta lagret i OSI‑modellen, som är ett schematiskt sätt att dela upp funktionerna i ett nätverk från de mest grundläggande (det fysiska lagret) till de mer över­gripande. Det fysiska lagret är ”dumt” och följer bara instruk­tioner från närmast högre lager i OSI‑modellen: datalänk­lagret. Det kopplar alltså dataflödet enligt givna instruk­tioner utan att ”veta” varför. Det utför ingen plane­ring eller utvärdering. (Jämför med en järnvägs­växel som styr tågen åt vänster eller höger enligt mottagna signaler, men utan att ”veta” vart tåget är på väg eller vad det är lastat med.) – Det fysiska lagret finns i alla slags nätverk: trådburna, trådlösa, optiska.På svenska också: det fysiska skiktet, på engelska: the physical layer. Förkortas ibland PHY.

[osi] [ändrad20 februari 2021]

datalänklagret

(data link layer, på svenska också datalänkskiktet) – i nätverk: de funktioner som styr flödet av data i ett nätverk från nod till nod. – Datalänklagret förhindrar att två meddelanden sänds samtidigt på samma kanal, och det kan också ha funktioner som rättar fel i överföringen. Det sköter de enskilda stegen i ett meddelandes väg genom ett nätverk, men det planerar inte meddelandets hela väg från avsändare till mottagare. (Jämför med en trafik­polis som håller ordning på trafiken i en gatukorsning utan att veta vad som är bilisternas slutdestination.) – Datalänklagret är den näst lägsta nivån (lager två)  i OSI‑modellen, som är ett sätt att dela upp funktionerna i ett nätverk från de mest grundläggande till de mer övergripande. Datalänklagret tar emot instruktioner från nätverkslagret och styr det lägsta lagret i OSI‑modellen, det fysiska lagret. – Se också datalänk.

[osi] [ändrad 20 maj 2020]