OSI-modellen

uppdelning av funktionerna i ett datornät i sju lager, införd i OSI-stan­darden. (Man talar också om nivåer och skikt.) – Det understa lagret, lager 1, styr hårdvaran i nätet, det översta, lager 7, hanterar kom­mu­ni­ka­tionen mellan de program som sändare och mottagare använder (till exempel webbläsare och webbserver). Däremellan finns lagren 2 till 7, som sköter dataöverföringen från detaljnivå till övergripande. – I OSI-standarden, som sedan länge är överspelad, var lagren noggrant de­fi­ni­erade. Tanken var att program­företag skulle ha full frihet att realisera de sju lagren som de fann bäst, men gräns­snitten mellan lagren var nog­grant speci­fi­ce­rade. Varje skikt skulle bara kommu­nicera med sina närmaste grannar. Lager 4 från en leverantör skulle alltså kunna prata med lager 3 och lager 5 från andra leveran­törer. – Genom­brottet för internet har gjort TCP/IP till den domi­ne­rade standarden, och TCP/IP är inte skrivet för att passa in i OSI:s mall. Däremot används OSI-modellen som en peda­go­gisk modell för att dela in funktionerna i ett datornät. De sju lagren i OSI-modellen är:

  1. – det fysiska lagret;
  2. – datalänkslagret;
  3. – nätverkslagret;
  4. – transportlagret;
  5. – sessionslagret;
  6. – presentationslagret och:
  7. – applikationslagret.

[nätverk] [osi] [ändrad 27 maj 2017]

Dagens ord: 2015-05-15