Cg

(C for graphics) – ett avvecklat programspråk för rörliga bilder och effekter i digital video. Det ut­veck­lades av före­taget Nvidia (nvidia.com) i sam­arbete med Microsoft, och lanserades år 2002. Ingen vidare­ut­veck­ling sker sedan 2012, och Nvidia re­kom­menderar andra språk (se länk). – Pro­gram­språket liknade C och kom­pi­lerades. Det arbetade direkt mot grafik­pro­ces­sorn. Speci­fi­ka­tionen av Cg är offent­lig, och språket får an­vändas fritt av den som fort­farande önskar, men rättig­heterna tillhör Nvidia.

[förkortningar på C] [grafik] [nerlagt] [programspråk] [ändrad 7 juni 2017]

Khronos Group

The Khronos Group – amerikansk bransch­orga­nisa­tion som främjar öppna standarder för dator­grafik. Mer precist är Khronos Group inriktat på API:er (pro­gram­merings­gräns­snitt). The Khronos Group för­valtar standarder som OpenGL, OpenCL och WebGL samt står bakom den nya grafik­stan­darden Vulkan. De flesta ledande företagen inom it och telekom är med i The Khronos Group. – Se khronos.org.

[grafik] [organisationer] [standarder] [öppet] [ändrad 10 december 2018]

isometrisk

En kub avbildad som tre identiska romber.
Isometrisk avblldning av en kub. Källa: Wikipedia.

isometriskt perspektiv, iso­met­risk pro­jek­tion – ett enkelt sätt att avbilda tredimensionella före­mål på papper eller annan plan yta. Man tar ingen hänsyn till det avbildade objektets tänkta avstånd till betrakta­ren, utan allt av­bildas i samma skala. En kub ritas som en sex­kant som består av tre lika stora romber. Man avbildar alltså tre av kubens sex sidor. Vinklarna i hörnen som möts avbildas som 120 grader. Schattering (skuggor och dagrar) kan användas för att antyda djup. – Isometrisk projektion används ofta i teknisk kon­struk­tion, där det tänkta avständet från betraktaren ofta är irrelevant. Iso­met­riskt perspek­tiv används i en del datorspel. Det ger lite mer djup än ren tvådimensio­nell grafik, men objektens utseende förändras inte, oavsett var de befinner sig på bildskärmen. – På engelska: isometric. – Mer i Wikipedia.

[ljud och bild] [ändrad 27 december 2018]

CGM

  1. förkortning för consumer-generated media – kon­su­ment­­pro­ducerade medier: bloggar, webb­sidor, kommentarer på diskussions­forum, i synnerhet när kommentarerna gäller före­tag och pro­dukter. Konsumentproducerade medier anses som en allt viktigare faktor i marknads­föring. – Se också användarskapat innehåll;
  2. – förkortning för computer graphics meta­file, se webCGM.

[bildbehandling] [förkortningar på C] [grafik] [marknadsföring] [ändrad 28 december 2018]

OpenGL

(Open graphics library) –standard för krävande dator­grafik i två och tre dimensioner. – OpenGL lanserades 1992 av Silicon Graphics (numera SGI), men många andra till­verkare använder OpenGL. OpenGL kan användas på många olika dator­typer och operativ­system. – Sedan 2006 för­valtas OpenGL-standarden av the Khronos group, se opengl.org. – Läs också om OpenAL, OpenCL och WebGL. – Med tanke på att OpenGL har en historia som går till­baka till 1992 anser många att det är dags för en helt ny standard för dator­grafik, och har därför ut­vecklat Vulkan, som inte är kompa­tibelt med OpenGL.

[grafik] [standarder]