brännyta

(caustics) – ljuseffekt, ofta i form av en skimrande ring, som uppstår när ljus reflekteras från en ojämn yta eller passerar genom till exempel ett vattenglas. Ordet brännyta anknyter till brännpunkt. På svenska finns också ordet kaustika. Vissa program för datorgrafik kan (genom ljussättning) rita realistiska brännytor.

[grafik] [ändrad 20 november 2019]

Cg

(C for graphics) – ett avvecklat programspråk för rörliga bilder och effekter i digital video. Det ut­veck­lades av före­taget Nvidia (nvidia.com) i sam­arbete med Microsoft, och lanserades år 2002. Ingen vidareutveckling sker sedan 2012, och Nvidia re­kom­menderar andra språk (se länk). – Pro­gram­språket liknade C och kom­pi­lerades. Det arbetade direkt mot grafik­pro­ces­sorn. Specifikationen av Cg är offent­lig, och språket får an­vändas fritt av den som fortfarande önskar, men rättig­heterna tillhör Nvidia.

[förkortningar på C] [grafik] [nerlagt] [programspråk] [ändrad 7 juni 2017]

Quartz

Apples system för grafik. Det an­vänds i macOS och i iOS med flera. – Quartz är bland annat en fönsterhanterare och det system som renderar text och bilder för visning på bild­­skärmen. – Tidi­gare följde ett ut­fö­rande av X Window System, X11, med i OS X, som macOS hette då, för att man skulle kunna köra program som inte var direkt ut­veck­lade för OS X. Det har upphört, men läs om projektet XQuartz. – Mer i Wikipedia.

[grafik] [macos och ios] [ändrad 16 augusti 2020]

Khronos Group

The Khronos Group – amerikansk bransch­orga­nisa­tion som främjar öppna standarder för dator­grafik. Mer precist är Khronos Group inriktat på API:er (pro­gram­merings­gräns­snitt). The Khronos Group för­valtar standarder som OpenGL, OpenCL och WebGL samt står bakom den nya grafik­stan­darden Vulkan. De flesta ledande företagen inom it och telekom är med i The Khronos Group. – Se khronos.org.

[grafik] [organisationer] [standarder] [öppet] [ändrad 10 december 2018]

isometrisk

En kub avbildad som tre identiska romber.
Isometrisk avblldning av en kub. Källa: Wikipedia.

isometriskt perspektiv, iso­met­risk pro­jek­tion – ett enkelt sätt att avbilda tredimensionella före­mål på papper eller annan plan yta. Man tar ingen hänsyn till det avbildade objektets tänkta avstånd till betrakta­ren, utan allt av­bildas i samma skala. En kub ritas som en sex­kant som består av tre lika stora romber. Man avbildar alltså tre av kubens sex sidor. Vinklarna i hörnen som möts i mitten avbildas som 120 grader. Schattering (skuggor och dagrar) kan användas för att antyda djup. Andra kroppar avbildas på motsvarande sätt. – Isometrisk projektion används ofta i teknisk kon­struk­tion, där det tänkta avständet från betraktaren ofta är irrelevant. Iso­met­riskt perspek­tiv används i en del datorspel. Det ger lite mer djup än ren tvådimensio­nell grafik, men objektens utseende förändras inte, oavsett var de befinner sig på bildskärmen. – Se också äkta 3d. – På engelska: isometric. – Mer i Wikipedia.

[ljud och bild] [ändrad 26 april 2020]

datorgrafik

framställning och bearbetning av bilder med användning av datorprogram. – Dator­grafik omfattar stillbilder, rörliga bilder (dator­animering) och tredimensionella bilder. I datorgrafik ingår framställning av bilder med hjälp av ritprogram, bearbetning av bilder (till exempel av fotografier) med bildbehandlingsprogram och visning av bilder på bild­skärm. – På engelska: computer graphics. – Se också ordet grafik.

[grafik] [ändrad 7 februari 2020]

triangel

i datorgrafik: den minsta byggstenen i en bild. Alla bilder i dator­grafik är samman­satta av trianglar av vari­e­rande storlek. Även raka streck ritas som tri­anglar som är extremt lång­smala. – Tri­anglar per sekund mått på grafikproces­sors kapa­ci­tet. Räknas i miljoner tri­anglar per sekund.

[grafik] [ändrad 9 februari 2020]