Cg

(C for graphics) – ett avvecklat programspråk för rörliga bilder och effekter i digital video. Det ut­veck­lades av före­taget Nvidia (nvidia.com) i sam­arbete med Microsoft, och lanserades år 2002. Ingen vidareutveckling sker sedan 2012, och Nvidia re­kom­menderar andra språk (se länk). – Pro­gram­språket liknade C och kom­pi­lerades. Det arbetade direkt mot grafik­pro­ces­sorn. Specifikationen av Cg är offent­lig, och språket får an­vändas fritt av den som fortfarande önskar, men rättig­heterna tillhör Nvidia.

[förkortningar på C] [grafik] [nerlagt] [programspråk] [ändrad 7 juni 2017]

Khronos Group

The Khronos Group – amerikansk bransch­orga­nisa­tion som främjar öppna standarder för dator­grafik. Mer precist är Khronos Group inriktat på API:er (pro­gram­merings­gräns­snitt). The Khronos Group för­valtar standarder som OpenGL, OpenCL och WebGL samt står bakom den nya grafik­stan­darden Vulkan. De flesta ledande företagen inom it och telekom är med i The Khronos Group. – Se khronos.org.

[grafik] [organisationer] [standarder] [öppet] [ändrad 10 december 2018]

isometrisk

En kub avbildad som tre identiska romber.
Isometrisk avblldning av en kub. Källa: Wikipedia.

isometriskt perspektiv, iso­met­risk pro­jek­tion – ett enkelt sätt att avbilda tredimensionella före­mål på papper eller annan plan yta. Man tar ingen hänsyn till det avbildade objektets tänkta avstånd till betrakta­ren, utan allt av­bildas i samma skala. En kub ritas som en sex­kant som består av tre lika stora romber. Man avbildar alltså tre av kubens sex sidor. Vinklarna i hörnen som möts i mitten avbildas som 120 grader. Schattering (skuggor och dagrar) kan användas för att antyda djup. Andra kroppar avbildas på motsvarande sätt. – Isometrisk projektion används ofta i teknisk kon­struk­tion, där det tänkta avständet från betraktaren ofta är irrelevant. Iso­met­riskt perspek­tiv används i en del datorspel. Det ger lite mer djup än ren tvådimensio­nell grafik, men objektens utseende förändras inte, oavsett var de befinner sig på bildskärmen. – Se också äkta 3d. – På engelska: isometric. – Mer i Wikipedia.

[ljud och bild] [ändrad 26 april 2020]

datorgrafik

framställning och bearbetning av bilder med användning av datorprogram. Dator­grafik omfattar stillbilder, rörliga bilder (dator­animering) och tredimensionella bilder. I datorgrafik ingår fram­ställning av bilder med hjälp av rit­program, bearbetning av bilder (till exempel av fotografier) med bildbehandlingsprogram och visning av bilder på bild­skärm. – På engelska: computer graphics. – Se också ordet grafik.

[grafik] [ändrad 7 februari 2020]

triangel

i datorgrafik: den minsta byggstenen i en bild. Alla bilder i dator­grafik är samman­satta av trianglar av vari­e­rande storlek. Även raka streck ritas som tri­anglar som är extremt lång­smala. – Tri­anglar per sekund mått på grafikproces­sors kapa­ci­tet. Räknas i miljoner tri­anglar per sekund.

[grafik] [ändrad 9 februari 2020]

CGM

  1. förkortning för consumer-generated media – kon­su­ment­­pro­ducerade medier: bloggar, webb­sidor, kommentarer på diskussions­forum, i synnerhet när kommentarerna gäller före­tag och pro­dukter. Konsumentproducerade medier anses som en allt viktigare faktor i marknads­föring. – Se också användarskapat innehåll;
  2. – förkortning för computer graphics meta­file, se webCGM.

[bildbehandling] [förkortningar på C] [grafik] [marknadsföring] [ändrad 28 december 2018]