Cg

(C for graphics) – ett avvecklat programspråk för rörliga bilder och effekter i digital video. Det ut­veck­lades av före­taget Nvidia (nvidia.com) i sam­arbete med Microsoft, och lanserades år 2002. Ingen vidare­ut­veck­ling sker sedan 2012, och Nvidia re­kom­menderar andra språk (se länk). – Pro­gram­språket liknade C och kom­pi­lerades. Det arbetade direkt mot grafik­pro­ces­sorn. Speci­fi­ka­tionen av Cg är offent­lig, och språket får an­vändas fritt av den som fort­farande önskar, men rättig­heterna tillhör Nvidia.

[förkortningar på C] [grafik] [nerlagt] [programspråk] [ändrad 7 juni 2017]