grafikprocessor

(graphics processing unit, GPU, även visual processing unit, VPU)pro­ces­sor som är kon­stru­erad för att rita rörliga bilder på dator­skärmen (se ren­de­r­ing) snabbt och med hög kvalitet. Alla person­datorer har mer eller mindre avan­ce­rade kretsar för behandling av det som ska visas på bild­skärmen, men speciella grafik­pro­ces­sorer an­vänds för tillämp­ningar med höga krav, som film och dator­spel. De monteras ofta in i efter­hand på ett särskilt gra­fik­kort. Grafik­pro­ces­sorn tar då över be­ar­bet­ning av grafiken från datorns in­byggda kretsar. – Grafikpro­ces­sorer an­vänds för dator­spel med höga krav på hante­ring av rörliga bilder och för dator­ani­me­ring. – Grafik­pro­ces­sorer är i grunden kraft­fulla pro­ces­sorer för flyt­tals-beräk­ningar. De är kon­stru­erade för pa­rallell be­ar­bet­ning av data (en pro­ces­sor kan utföra flera be­räk­ningar sam­tidigt), vilket har lett till att de faktiskt är bättre än vanliga pro­ces­sorer för vissa typer av be­räk­ningar som inte handlar om grafik. (Se OpenCL.) – Se också APU (accelerated pro­cessing unit).

[datoranimering] [processorer] [spel] [ändrad 15 juni 2017]