hoppinstruktion

(branch) – i programkod: instruktion om att program­körningen inte ska fortsätta med nästa instruktion, utan hoppa till en annan plats i programmet:

  • – Detta kan gälla hopp till en subrutin – i så fall verkställs hoppet alltid, och när sub­rutinen har exekverats återgår program­körningen till utgångspunkten för hoppet;
  • – Det finns också vill­kor­liga hopp­instruk­tioner som bara verk­ställs om ett givet villkor är uppfyllt;
  • – Om instruktionen gäller ett hopp bakåt i programkörningen, alltså till kod som redan har exekverats en eller flera gånger, talar man om iteration.

– Hopp­instruk­tioner, på engelska branches, kallas ofta för förgreningar. Så länge som man arbetar med processorer som bara kan behandla en instruktion i taget är den beteck­ningen oegentlig. Det som kan ritas som en för­grening i ett diagram måste i program­koden realiseras som ett hopp. – Villkorliga hoppinstruktioner beskrivs ofta med vill­koret IF–THEN–ELSE, alltså OM–SÅ–ANNARSom ett angivet villkor är uppfyllt gå till X, annars: gå till Y.

[programmering] [ändrad 24 september 2018]