go native

om konsulter: identifiera sig mer med kunden än med konsultfirman som man är anställd hos. – Ursprunglig betydelse: ”bli som infödingarna” – om kolonialtjänstemän som anammade lokalbefolkningens seder.

[jargong] [konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]

dödsmarsch

(death march) – projekt där bemanning, pengar, tid och andra resurser är så snålt tilltagna att projektet är dömt att misslyckas.

[projektarbete] [ändrad 20 januari 2016]

dumpster engagement

om konsulter: projekt som ingen, inte ens beställaren, bryr sig särskilt mycket om, och som man därför kan sätta lågpresterande konsulter på.

[konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]

body shop

i konsultbranschen: företag som hyr ut konsulter utan att veta mycket om deras kompetens. – Body shopping, bodyshopping – intensiv rekrytering av konsulter för uthyrning på kort eller mellanlång tid; ibland förknippat med låg kompetens och liten eller obefintlig praktisk erfarenhet bland de anställda konsulterna. – Ordet:Body shop står från början för bilplåtslageri.

[arbetsmarknad] [konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]

bench

[to] bench – (att sitta i) båset – om konsulter: inte ha någon kund att fakturera.

[jargong] [konsulter] [ändrad 2 oktober 2018]

förändringshantering

(change management) – metodiskt genom­för­ande av förändringar i företag och andra or­ga­ni­sa­tioner, till exempel vid införande av nya it-system, program eller rutiner. – Förändringshan­te­ring i snäv bemärkelse är konsten att genomföra förändringar med ett minimum av misstag, obehag och oförutsedda biverkningar. I bredare bemärkelse handlar förändringshantering också om att skapa accep­tans och beredskap bland alla berörda. – Läs mer i Wikipedia.

[företag och ekonomi] [projektarbete] [ändrad 11 december 2017]

scope

  1. – i programmering: räckvidd, ofta scope även på svenska: den del av ett program som en identifierare är giltig inom. En identifierare är ett godtyckligt satt namn på en funktion eller variabel i ett program. När programmeraren definierar en identifierare anger hon också vilken räckvidd den ska ha: om identifieraren ska kunna användas i hela programmet eller bara i en bestämd del av programmet. Räckvidd i denna betydelse kan definieras i många programspråk, men inte i alla;
  2. – i projektledning: omfattning, ambition. – Product scope, se produktdefinition; project scope, se projektomfatt­ning; scope creep, se ambitionsglidning; in-scope – inom projektets plan och budget;
  3. – i Ubuntu för smarta mobiler: ett slags appar. Ubuntu hävdar att utveckling av så kallade scopes är mycket enkel, se Ubuntus webbplats: länk.
  4. – allmänt: scope kan beroende på sammanhanget översättas med räckvidd, utrymme, omfattning, tillämpningsområde, ram, spelrum, omfång, spännvidd, vidd, innehåll. To scope kan betyda att leta.

[appar] [programmering] [projektarbete] [ubuntu] [ändrad 28 maj 2020]

yak shaving

”jakrakning”– något man gör för att und­­vika att ta itu med något annat. Även: till synes meningslös syssla som man ägnar sig åt för att senare kunna lösa ett större problem. – Ut­­trycket kommer från avsnittet ”Yak shaving day” från 1991 i den ameri­kanska tv‑serien The Ren and Stimpy Show (se Wikipedia).

[jargong] [ändrad 21 juni 2018]

ambitionsglidning

(scope creep) – i projektledning: det att projekt­ets inrikt­ning och omfatt­ning för­ändras under projektets gång. Detta kan ske omärk­ligt eller vara avsiktligt.

[projektarbete] [ändrad 11 februari 2018]