uppdatering

(update) – inhämtning av de senaste änd­ring­arna, utbyte av gammal in­for­ma­tion mot ny, ändring. – Skilj mellan upp­da­te­ring och upp­gra­de­ring (upgrade). Att upp­da­tera är att skaffa den senaste ver­sionen, att upp­gra­dera är att skaffa en bättre, större eller dyrare variant. En praktisk skill­nad är att upp­da­te­ringar av program brukar vara gratis och till­handa­hållas genom inter­net mer eller mindre auto­ma­tiskt, medan upp­gra­de­ringar ofta kostar pengar. – Det engelska verbet to update kan ibland helt enkelt över­sättas med att ändra, efter­som det används om alla slags änd­ringar, till exempel rättelser. – Jäm­för med datera.

[informationshantering] [språktips] [versioner] [ändrad 23 juli 2017]