nomophobia

rädsla för att bli utan mobiltelefon. – Ordet är en sammandragning av no mobile phone phobia. Det myntades 2011 i en studie som genomfördes på beställning av brittiska postverket.

[beroende] [jargong] [ändrad 13 februari 2018]

internetberoende

(internet addiction disorder, IAD, eller bara internet addiction) – sjukligt omfat­tande an­­vändande av inter­net. Det råder oenig­­het bland läkare ifall detta ska räknas som en verklig diagnos. – Det har be­­skrivits som en form av bristande impuls­­kontroll som på­­minner om spel­­bero­ende. I början av 2012 upp­gav kine­siska forskare att de hade upp­täckt av­­vikelser i den vita hjärnsub­stansen hos ung­­domar som hade klassats som inter­net­bero­ende. Avvikelserna på­­minde om skadorna vid alkohol- och narkotika­­miss­­bruk. – Uttrycket inter­net addiction disorder an­­vändes första gången 1995 i en parodisk artikel (länk) av läkaren Ivan Gold­­berg (1934—2013). Termen kom snart att an­­vändas i all­­var­ligt menade texter. Engels­mannen Mark Griffiths (länk) skrev 1996 den första seriösa vetenskapliga artikeln om internetbero­ende, se denna länk. – I standard­för­teckningen över psykiatriska diagnoser, DSM (se Wikipedia), nämns inter­­net addiction disorder i 2013 års upp­laga, men bara i appendix. Att det står i appendix betyder att feno­menet upp­­märk­­sammas, men att det anses kräva mer forskning. – Ibland används på engelska benämningen problematic internet use, förkortat PIU. – Se också internet addiction test. – Se också social över­belastning.

[beroende] [ändrad 8 februari 2018]

phone stack

amerikanskt spel med mobiltelefoner på restaurang. Alla i sällskapet lägger sina mobiltelefoner på bordet med baksidan upp. Den första som rör sin mobiltelefon måste ta notan.

[it-liv] [mobilt] [ändrad 12 februari 2018]