social överbelastning

(social overload) – för många med­delanden från kontakterna i sociala medier. – Ut­­trycket an­­sluter till in­forma­tions­­över­­belast­ning (information over­­load), men be­skriver ett över­­mått av med­delanden och önske­mål från kontakter i sociala medier som Face­book och LinkedIn. Det kan gälla med­delanden, nya kontakter, in­bjudningar att vara med i olika grupper, foton, videor och musik som an­vändaren upp­manas att lyssna på, spel och tester som man ska ta. An­vändaren kan bli stressad av känslan av att inte hinna med allt. (Se också FOMO och smfs.) Hon kan vara rädd för att verka oartig om hon bara struntar i in­kommande med­delanden från sina sociala nät­verk. – Se också inter­net­beroende.

[it-liv] [sociala medier] [stress] [ändrad 16 juli 2017]