infomani

(infomania) – stress­liknande tillstånd där man hela tiden väntar på tele­fon­­­samtal, e‑post eller sms. Man är också in­ställd på att svara omedel­­bart. – Info­­mani påstås leda till att in­telli­gens­­kvoten går ner med ungefär tio poäng så länge till­­ståndet varar. – Ut­­trycket har an­vänts i all­män be­tydelse åt­minstone sedan 1984, då det gjordes känt av Elizabeth Ferrarini i hennes bok Con­fessions of an info­maniac. Det fick mer spridning när psyko­­logen Glenn Wilson (länk) 2005 gjorde en under­­sökning av feno­menet på upp­­drag av Hewlett-Packard. Undersökningen fick hård kritik, och Glenn Wilson har senare beklagat att den fick så stor publicitet. Hewlett-Packard har tagit bort rapporten från sin webb­­plats. – Se också artikel från BBC (länk).

[stress] [ändrad 22 oktober 2017]

Dagens ord: 2016-02-09