konsensus

i datorvetenskap: det att alla delar av ett it‑system, eller samverkande it‑system, är överens om ett visst värde. – Konsensus är en förutsättning för många transaktioner och andra förändringar. Konsensus måste finnas när man gör ändringar i databaser i transaktionssystem (till exempel biljettförsäljning), genomför transaktioner som är tidsberoende (alla måste vara överens om vad klockan är) och i många andra sammanhang. – Det finns många motsvarigheter utanför datorvärlden, till exempel procedurerna som i ett demokratiskt val är till för att alla väljare ska kunna förvissa sig om att valet har gått rätt till och att valresultatet är korrekt. – Man talar i datorvetenskap om konsensusproblemet (the consensus problem). Tek­niker för att etablera konsensus kallas för konsensusmekanismer (consensus mechanisms) eller konsensus-algoritmer (consensus algorithms). En känd konsensus­algo­ritm är blockkedjan i bitcoin‑systemet. – Om det är nödvändigt att nå konsensus trots att det finns ofullständig eller kanske felaktig information talar man om det bysantinska generalsproblemet. – På engelska: consensus.

[datorvetenskap] [systemutveckling] [ändrad 8 augusti 2022]

suffix

  1. – se filnamnsändelse. (Ordet i denna betydelse är lånat från språkvetenskapen);
  2. – i datorvetenskap: en del av en teckensträng som innehåller teckensträngens sista tecken (i oförändrad ordning). ”kensträng” är alltså ett suffix av ”teckensträng”; ”n” är ett suffix av ”banan”. Ett äkta suffix är inte identiskt med hela tecken­strängen, och består inte heller av noll tecken. – Läs också om suffixträd.

[datorvetenskap] [filnamnsändelser] [ändrad 13 juni 2017]

SICS

Swedish institute of computer science – ett svenskt forsknings­institut med inriktning på nätverk och system, industriell användning av it och konsument­orienterade tillämpningar. Finns i Kista (huvudkontor), Linköping, Lund och Västerås. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen RISE och kallas numera för RISE SICS. – Se ri.se….

[datorvetenskap] [forskningsinstitut] [förkortningar på S] [ändrad 25 juli 2020]