konsistens

om databaser: egenskapen att all information i databasen är sam­stäm­mig och mot­sägelse­fri. Det får inte finnas några upp­gifter i databasen som inte går ihop med var­andra. – I trans­aktions­hantering brukar kon­si­stens formuleras som att data­basen ska ha ett tillåtet till­stånd både vid början och vid slutet av en tran­saktion. Consistency är c:et i för­kort­ning­en ACID. – Se också referens­integritet och lång­sam konsistens (even­tu­al con­sis­tency). – Ordet: Som över­sättning av engelska consistency är konsistens omstritt, eftersom det svenska ordet konsistens oftast står för hur trög­flytande eller lätt­flytande något är. Men på svenska har ordet också, när det gäller logiska resonemang, samma betydelse som engelska consistency, alltså att resonemanget från början till slut är logiskt och konsekvent. (Inkonsistent är ett etablerat svenskt ord, och det används inte om mat.) – Skillnaden mellan konsekvens och konsistens kan sägas vara att konsekvens är att göra lika­dant varje gång, medan konsistens är när alla delar av en helhet stämmer över­ens med varandra. – På engelska: consistency.

[databaser] [ändrad 10 april 2017]

Dagens ord: 2017-04-11