konsistens

om databaser: egenskapen att all information i databasen är samstämmig och motsägelsefri. – Konsistens innebär att det inte finns några uppgifter i databasen som inte går ihop med varandra. I transaktionshantering brukar konsistens formuleras som att databasen ska ha ett tillåtet tillstånd både vid början och vid slutet av en transaktion. Consistency är c:et i förkortningen ACID. – Se också referensintegritet och långsam konsistens (even­tu­al consistency). – Ordet: Som översättning av engelska consistency är konsistens omstritt, eftersom det svenska ordet konsistens oftast står för hur trögflytande eller lättflytande något är. Men på svenska har ordet också, när det gäller logiska resonemang, samma betydelse som engelska consistency, alltså att resonemanget från början till slut är logiskt och konsekvent. (Inkonsistent är ett etablerat svenskt ord, och det används inte om mat.) – Skillnaden mellan konsekvens och konsistens kan sägas vara att konsekvens är att göra lika­dant varje gång, medan konsistens är när alla delar av en helhet stämmer över­ens med varandra. – På engelska: consistency.

[databaser] [ändrad 11 oktober 2021]

Dagens ord: 2021-04-11