finit tillståndsmaskin

ett program som beskriver de tillstånd som en anordning eller en process kan ha. Programmet innehåller också reglerna för övergång från ett tillstånd till ett annat. – En tillståndsmaskin kan bara vara i ett tillstånd åt gången. Att klar­lägga vilka tillstånd en före­teelse har och hur de övergår till varandra är ett viktigt led i programmering, maskin­konstruktion och fastställande av affärs­processer. Att man säger finit eller ändlig tillståndsmaskin beror på att en till­stånds­maskin, utom i rent teo­re­tiska resonemang, bara kan ha ett ändligt antal till­stånd. Så för­ledet finit är ofta onödigt. – Finita till­stånds­maskiner kan realiseras som körbara datorprogram. De har stora lik­heter med Turing­maskiner: den viktigaste skillnaden är att en Turing­maskin i teorin har obe­gränsat minne. – Finita tillstånds­maskiner kallas också för finita automater eller ändliga automater. På engelska: finite state machine, för­kortat FSM.

[datorvetenskap] [programmering] [ändrad 18 februari 2018]