tillgänglighet

(accessibility eller availability) – 

  1. – det att en resurs i ett it-system är möjlig att nå och att kom­mu­ni­ce­ra med. En resurs kan vara en teknisk komponent, till exempel en server, ett program eller in­for­ma­tion. – Skill­nad mellan engelska access­ibility och avail­ability: access­ibility används ofta i be­ty­del­sen till­gäng­lig för så många som möjligt (se be­ty­del­se 2 här nedanför), medan avail­ability syftar på hur stor del av tiden som något är till­gäng­ligt. – Läs också om Herdict;
  2. – det att en webbplats (eller något annat) är använd­bar för personer med funk­tions­hinder. På engelska: accessibility. – Rikt­linjer för till­gäng­lig­het på webb­platser finns bland annat på Myndig­heten för del­aktig­het, se mfd.se och på myndigheten DIGG:s webbsidor (länk).

[it-system] [tillgängligt] [ändrad 10 oktober 2019]