transaktionshantering

(transaction management) – hantering av ärenden som betalning, biljett­bok­ningar och post­order i stora it-system. Varje ärende består av flera steg som ska re­gi­stre­ras i data­baser, och det är nöd­vän­digt att samt­liga steg re­gist­reras snabbt och i ett samman­hang. Man ska ju inte kunna sälja samma biljett till två kunder, och det ska inte gå att tömma bank­kontot mer än en gång. – Trans­aktions­han­te­ring för­ut­sätter att an­vänd­arna är ständigt upp­kopp­lade och att trans­aktion­erna genom­förs omedel­bart. – Kallas också för trans­aktions­be­hand­ling (trans­action pro­cess­ing) eller oltp. – Läs också om acid och re­fe­rens­inte­gri­tet.