dagshandlare

(day trader) – en privat aktiehandlare som gör snabba aktieaffärer på internet under dagen och säljer allt innan börsen stänger. Dagshandlaren behåller inga aktier över natten. – Datoriserad aktiehandel som gör samma sak kallas för högfrekvenshandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

automathandel

datoriserad aktiehandel styrd av enkla regler. – Reg­lerna kan säga att en viss aktie ska köpas eller säljas när kursen når en viss nivå, eventuellt i kombina­tion med bestämda tid­punkter. Automat­handel används främst av privat­personer som gör små aktie­affärer på internet. Datori­se­rad aktiehandel som styrs av mer inveck­lade regel­system och som körs på kraftfulla datorer kallas för algoritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

exekveringsalgoritm

i datoriserad aktie­handel: program som strävar efter att  köpa eller sälja aktieposter till det mest förmån­liga priset. – Syftet är alltså inte bara att tjäna pengar i största allmän­het (se hög­frekvens­handel) utan att köpa eller sälja bestämda aktieposter till bästa möjliga pris. Pro­gram­men försöker förutse det mest förmån­liga ögon­blicket för att göra en affär, och bevakar vanligen flera olika börser och andra handels­platser för aktier. Exekverings­algo­ritmer är en form av al­go­ritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

EDI

electronic data interchange – benämning på standarder för utbyte av information mellan företags it‑system. – EDI var en tidig standard för e‑handel och informations­utbyte mellan företag, och har använts i olika former sedan början av 1980‑talet. På 1990‑talet överflyglades det av mer eller mindre ostrukturerade lösningar på webben. EDI‑standarden var nämligen för krånglig för att användas av småföretag. Större företag och organisationer har infört det, men ofta på olika, oför­enliga sätt i olika företag. – EDI bygger på standarden Ansi X12. – FN:s version av EDI heter Edifact och förvaltas av FN‑organet UN/Cefact (länk). I Sverige finns SFTI (sfti.se), en Edifact‑baserad standard som har utvecklats av Sveriges kommuner och landsting och Ekonomistyrningsverket. – Ett XML‑baserat alternativ till EDI är ebXML.

[e-handel] [förkortningar på E] [standarder] [ändrad 13 november 2018]

overperform

i aktievärderingar: bättre än genomsnittet i samma kate­gori. – Om­dömet är bättre än neutral, men inte lika bra som re­kom­men­da­tionen köp. Jäm­för med under­perform.

underperform

i aktievärderingar – sämre än genomsnittet (i samma kategori). Något bättre än rekom­menda­tionen sälj, men sämre än neutral. – Jäm­för med over­perform.