Cloud accountability project

(A4Cloud) – ett avslutat forsk­nings­projekt med målet att ge med­borgare möjlighet att kontrollera hur deras person­upp­gifter används av företag och organisationer. – Pro­jektet strävade efter att ge medborgare möjlig­het att se till att deras personuppgifter inte användes på otillåtna sätt, inte användes för ändamål som de inte har godkänt och att de inte spreds till obehöriga. Projektet finansierades av EU och inleddes 2012. Det avslutades 2016. Ett delprojekt är Karlstads uni­versi­tets GenomSynlig. – Se denna webbsida.

[avslutat] [forskning] [personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 7 november 2019]